Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUC NANG CUA BAN TON GIAO CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53823 văn bản

1

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. 6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 Điều này. Điều 7. Quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 1. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội dung tương tự (sau đây gọi

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

2

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; 3. Ban Tôn giáo

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

3

Kế hoạch 15/KH-TGCP về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

4

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ do thành phố Hà Nội ban hành

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1240/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 24 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

5

Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA BAN DÂN TỘC - TÔN GIÁO TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

6

Quyết định 1230/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam

2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

7

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

18/2021/QD-UBND,Quyết định 18 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi vị trí của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc,Sửa đổi chức năng của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

8

Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

9

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

10

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

11

Thông báo 26/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

(Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng, các địa phương rà soát các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, dạy nghề; đặc biệt là vấn đề đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự; hoạt động quốc tế, pháp nhân của tổ chức tôn giáo... kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

12

Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

về tín ngưỡng, tôn giáo; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 868/QĐ-BNV

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2018

13

Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực,

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

14

Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN Hằng năm, Tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức của các ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, mỗi lớp khoảng 150 người; đồng thời, cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo (Sở Nội vụ và Phòng

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

15

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2020 về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

--------------- Số: 212/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 Thực hiện Công văn số 727/TGCP-PCTT ngày 14/9/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

16

Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

17

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; 2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2016

18

Kế hoạch 3701/KH-UBND năm 2018 về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chứcchức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HOẠCH QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2017/NĐ-CP NGÀY 30/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨCCHỨC SẮC, TU SĨ, CHỨC VIỆC CÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

19

Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 306/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Xét đề

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

20

Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020

hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64