Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH HOI DONG THANH VIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 104595 văn bản

1

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2011 về bổ nhiệm ông Phạm Viết Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1928/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 04 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1542/TTr-BNV ngày 06 tháng 05 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

2

Quyết định 2400/QĐ-TTg năm 2010 điều động ông Phạm Hoàng Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và Ban Tổ chức Trung ương tại văn bản số

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

3

Quyết định 2398/QĐ-TTg năm 2010 về việc ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM NGHỈ HƯU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét Tờ trình số 81/TTr-BNV, ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

4

Quyết định 3538/QĐ-UBND năm 2016 về Bộ Tiêu chí đánh giá đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty Cổ phần mà Ủy ban nhân dân tỉnh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do tỉnh

ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÀ UBND TỈNH LÀM CHỦ SỞ HỮU HOẶC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CÔNG TY CỔ PHẦN MÀ UBND TỈNH NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

5

Thông báo 4225/TB-BNN-TTr ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP XEM XÉT BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU LỘC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM Ngày 28/8/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - về các nội dung liên quan đến

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

6

Quyết định 1868/QĐ-TTg năm 2010 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

SỰ GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản

Ban hành: 09/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

7

Nghị quyết 138/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

CỬ QUỐC GIA MIỄN NHIỆM MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

8

Nghị quyết 140/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Nội quy kỳ

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

9

Nghị quyết 139/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Quốc hội ban hành

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với các ông có tên sau đây: 1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; 2. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

10

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

tác được giao và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 1. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

11

Nghị quyết 118/2016/QH13 năm 2016 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII do Quốc hội ban hành

, ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CHỦ NHIỆM ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số

Ban hành: 02/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

12

Quyết định 271/QĐ-UBND.HC năm 2017 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

tịch chủ trì họp với các Phó Chủ tịch để giải quyết những công việc chung của UBND Tỉnh khi xét thấy công việc đó cần phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trước khi quyết định. 8. Mỗi thành viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh; đồng thời,

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

13

Quyết định 3968/QĐ-UBND năm 2016 về phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021

tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Căn cứ các Quyết định: số 1313/QĐ-TTg và số 1316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

14

Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021; Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê chuẩn kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

15

Quyết định 2231/QĐ-CTN năm 2016 về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 25 của Luật đặc xá năm 2007; Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 402/TTr-CP, ngày 13/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2016 gồm các thành viên

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

16

Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2017 về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nội chính; tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

17

Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016–2021

Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021; Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

18

Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịchthành viên viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2011 - 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 phê chuẩn việc bầu thành viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

19

Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2016 về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Trung tâm hành chính công tỉnh, Thanh tra tỉnh. - Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. - Là Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Trưởng các tổ chức phối hợp

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

20

Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

quyết số 09/NQ-HĐND, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021); Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129