Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIEN LUOC PHAT TRIEN GIAO DUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20062 văn bản

1

Kế hoạch 934/KH-BGDĐT về tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

934/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyên truyền phổ biến ,Luật giáo dục đại học ,Chiến lược phát triển giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 934/KH-BGDĐT

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

2

Kế hoạch 5872/KH-UBND năm 2012 thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN Thực hiện Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

3

Quyết định 711/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

711/QD-TTg,Quyết định 711 2012,Thủ tướng Chính phủ,Thời kỳ 2011-2020,Chiến lược phát triển giáo dục,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

4

Quyết định 201/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/2001/QD-TTg,Quyết định 201 2001,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển giáo dục,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

5

Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận 51-KL/TW và Chỉ thị 02/CT-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1215/QD-BGDDT,Quyết định 1215 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình hành động ,Chương trình hành động của ngành Giáo dục,Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam,Giai đoạn 2011-2020,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

6

Thông báo số 786/TB-BGDĐT về việc họp qua mạng với 63 sở giáo dục và đào tạo về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP QUA MẠNG VỚI 63 SỞ GD&ĐT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2009 – 2020 Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Theo kế hoạch công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì buổi họp với lãnh đạo 63 sở giáo dục và đào tạo để thông báo và mời góp ý Chiến lược phát triển Giáo dục

Ban hành: 25/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2008

7

Quyết định 500-TTg năm 1997 về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Ban hành: 08/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019

phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; có báo cáo tổng kết năm lồng ghép trong báo cáo Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh. 3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

9

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

244/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam,Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tỉnh Đồng Tháp,Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

10

Kế hoạch 7021/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

7021/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng,Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tỉnh Lâm Đồng,Phát triển du lịch Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

11

Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2018

phủ, trong đó lồng ghép các chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; có báo cáo tổng kết năm lồng ghép trong báo cáo Chiến lược phát triển thanh niên

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

12

Kế hoạch 12/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2020

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

13

Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

819/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ,Chiến lược phát triển thanh niên ngành Giáo dục,Chiến lược phát triển thanh niên 2011 2020,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

14

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030

176/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Chiến lược phát triển thanh niên Lào Cai 2011 2020,Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 2030,Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên 2020,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

15

Quyết định 3730/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai

3730/QD-UBND,Quyết định 3730 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chiến lược phát triển 5 năm Quỹ Đầu tư phát triển,Chiến lược phát triển Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai,Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

16

Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

trình số 27/TTr-SKHCN ngày 30/3/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

17

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

106/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Chiến lược phát triển khoa học vũ trụ Lạng Sơn,Phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ Lạng Sơn,Chiến lược ứng dụng công nghệ vũ trụ Lạng Sơn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

18

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

125/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh,Chiến lược phát triển khoa học công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh,Ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ tỉnh Hà Tĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

19

Quyết định 2079/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

20

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64