Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIA TACH HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 9161 văn bản

161

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất; định mức đất sử dụng trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nếu thửa đất khi phân chia tài sản cho những người thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất mà có diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Điểm 1.1, Điểm 1.2, Khoản 1 Điều này thì không làm thủ tục chia tách thửa đất mà chỉ cấp đổi lại Giấy chứng nhận cho một người được đứng tên thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất theo thoả thuận

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

162

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân do thành phố Hà Nội ban hành

hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức,

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

163

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 2017-2020

Riêng đối với Trụ sở làm việc của huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thành phố chưa xây dựng, Đảng ủy xã, UBND xã mới thành lập do chia tách địa giới hành chính do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố; - Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

164

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về Quy định việc giải thể, sáp nhập, chia tách, thành lập bản thuộc xã, tổ dân phố (tiểu khu) thuộc phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nơi nhận: - TT TU, HĐND, UBND tỉnh; - UBND huyện, thị xã, - Như điều 2; - Lưu: VP UB, CVK.. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH Hoàng Chí Thức QUY ĐỊNH VIỆC GIẢI THỂ, SÁP NHẬP, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN THUỘC XÃ, TỔ DÂN PHỐ (TIỂU KHU) THUỘC PHƯỜNG,

Ban hành: 23/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

165

Thông tư 46/2005/TT-BNV hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nội Vụ ban hành.

quan, tổ chức để sáp nhập vào cơ quan, tổ chức khác; - Sáp nhập cơ quan, tổ chức vào cơ quan, tổ chức khác (hoặc hợp nhất một số cơ quan, tổ chức để thành cơ quan, tổ chức mới). 3.2. Chia, tách, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

166

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất tỉnh Trà Vinh

hoặc thừa kế về nhà ở, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; - Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; - Người sử dụng đất thực hiện việc tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất theo văn bản thỏa thuận về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

167

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH KINH PHÍ, TỶ LỆ PHÂN CHIA KINH PHÍ, NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ,

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

168

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; thực hiện việc xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

169

Quyết định 130/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

170

Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý

Nội vụ tại Tờ trrình số 399/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định việc cho phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công

Ban hành: 07/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

171

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH, TỶ LỆ PHÂN CHIA KINH PHÍ, NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI ĐẢM BẢO CHO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

172

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/1000 đến 1/200 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để chuyển quyền sử dụng đất (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép). b) Đối với các xã, phường thuộc thành phố Hội An, việc tách thửa, chia nhỏ các lô đất phải đảm bảo theo các

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

173

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu được phép sau khi tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Trường hợp thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà thửa đất đó có kích thước và diện tích nhỏ hơn kích thước và diện tích tối thiểu được chia tách thửa thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban hành: 05/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

174

Quyết định 48/2012/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

hợp thửa, tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định diện tích đất tối thiểu, quy trình thực hiện tách thửa, hợp thửa đất ở và đất sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp huyện và tỉnh. 2. Quy định về diện tích đất tối thiểu để tách thửa, hợp thửa tại Quy định này

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

175

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

phân chia tài sản, thừa kế tài sản cha mẹ để lại, cha mẹ, người nuôi dưỡng cho con xây dựng nhà ở sau khi lập gia đình và bệnh hiểm nghèo) cho phép tách thửa đất ở với diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này nhưng không nhỏ hơn 50,00m2. 6. Các trường hợp đặc biệt khác, UBND các quận, huyện báo cáo đề

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

176

Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - Không tiến hành chia tách các tổ chức sản xuất kinh doanh, tỉnh nào có cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thì ổn định tổ chức, nhân sự để hoạt động bình thường. - Về tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử ở

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

177

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2017

178

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

định tại Quyết định này. 2. Việc tách thửa đất tại khoản 1 Điều này là việc chia tách từ 1 thửa đất hoặc nhiều thửa đất (gọi là thửa đất bị tách) thành 2 hoặc nhiều thửa đất khác nhau có cùng mục đích sử dụng (gọi là thửa đất được tách). 3. Quyết định này được áp dụng cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

179

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

này, thì phải đồng thời xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất khác liền kề để thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định. 4. Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1000 đến 1/200 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

180

Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

01/2002/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2002,Bộ Lao động – Thương binh và X,Cơ sở dạy nghề,Chia tách sáp nhập cơ sở dạy nghề,Giải thể cơ sở dạy nghề,Đình chỉ hoạt động cơ sở dạy nghề,Thành lập cơ sở dạy nghề,Đăng ký hoạt động dạy nghề,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******

Ban hành: 04/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178