Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHI PHI SUA CHUA TAI SAN CO DINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41841 văn bản

1

Thông tư 50/2017/TT-BYT về sửa đổi quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

quan bảo hiểm xã hội tình nơi sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.” 2. Sửa đổi ví dụ tại điểm b Khoản 3 Điều 4 như sau: “Ví dụ: Người bệnh thuộc đối tượng mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật “Chụp cắt lớp vi tính toàn thân” (không thuốc cản quang), thực hiện như sau: Trường

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

2

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

án phòng cháy và chữa cháy cho sở mình; phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy sở. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 13. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 22 và nội dung các khoản 2, 3 và 4 Điều 22 như sau: “Điều 22. Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ,

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

3

Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

vận chuyển cát trên sông. 10. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mình trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực thuộc đất dành riêng cho quốc phòng, khu vực quy hoạch đất quốc phòng. - Tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

4

Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt nội dung, kinh phí sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng chưa có đối tượng chi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

dịch vụ môi trường rừng chưa có đối tượng chi, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các nội dung, kinh phí sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng chưa có đối tượng chi, cụ thể như sau: 1. Xây dựng các đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng a) Tên các Đề án: - Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Tây, huyện Sơn

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

5

Quyết định 2549/QĐ-UBND năm 2017 về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La

khai thác. 2. Kinh phí thực hiện - Trước ngày 01/8 hàng năm, các quan chuyên môn cấp tỉnh xây dựng kinh phí bảo vệ tài nguyên khoáng sản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập dự toán chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. - Căn cứ khả năng cân đối của ngân

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

6

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hòa Bình

14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 53/TTr-SYT ngày 27/5/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hòa Bình”. Điều 2. Quyết định này hiệu lực

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

7

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

cho cả thời gian thuê, từ nguồn kinh phí được Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm ngân sách nhưng chưa được phân bổ chi tiết. 3. Thủ trưởng các quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc quyết định thuê, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, cụ thể: a) Thủ trưởng các quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh Thủ trưởng các

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

8

Quyết định 931/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí nâng cấp sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính PHÂN BỔ KINH PHÍ CÔNG TÁC NÂNG CẤP SỬA CHỮA MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SỸ KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÔNG NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số: 931/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị) Số TT

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

9

Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

10

Thông tư 43/2017/TT-BYT về quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT TẠI CÁC SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Bộ trưởng

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

11

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh công trình thủy lợi Đạ Tẻh thuộc Dự án phát triển sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

TOÁN TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẠ TẺH THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

12

Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

quản lý về phòng cháy và chữa cháy sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

13

Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Giám đốc Ban quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng (WB8); Thủ trưởng các quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, các

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

14

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

15

Kế hoạch 1077/KH-BTP về thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018 tại trụ sở quan Bộ Tư pháp

SỞ QUAN BỘ TƯ PHÁP Thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

16

Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 3006/TTr-BCH ngày 25/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

17

Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

phối hợp với các quan liên quan thẩm định dự toán, kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác do UBND các huyện thành phố; các sở, ngành lập; báo cáo UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt. - Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ để nâng

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

18

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 3. Chi phí tiền lương trong mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

19

Kế hoạch 21/KH-UBND về khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; thực hiện khảo sát chặt chẽ nắm chắc các nội dung, yếu tố hiện trạng năng lực công nghệ của các doanh nghiệp. - Quá trình khảo sát đăng ký đầy đủ chính xác theo hệ thống mẫu biểu quy định; báo cáo đúng thời gian, đề xuất các doanh nghiệp đủ khả năng, năng lực sản xuất, sửa chữa để Chính phủ công nhận. II.

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

20

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

nguyên môi trường cấp huyện trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gửi quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Lập dự toán chi nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123