Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 168711 văn bản

381

Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

986/QD-UBND,Quyết định 986 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 986/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

382

Quyết định 876/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

876/QD-BTC,Quyết định 876 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch,Nâng cao chỉ số phát triển,Trao đổi hàng hóa qua biên giới,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 876/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

383

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

hoạt động thương mại điện tử. - Hướng dẫn thực hiện chính sách và có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử khi tiến hành bán hàng hóa, dịch vụ; tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế trong thương mại điện tử. - Tham gia phối hợp cùng với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phát triển hoạt động

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

384

Kết luận 66-KL/TW năm 2019 về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

66-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW,Tổ chức bộ máy Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,Nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

385

Thông tư 14/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÁY NỔ MÌN ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

386

Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2021

tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

387

Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

388

Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Long

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1295/TTr-SCT ngày 27/8/2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

389

Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

473/QD-UBND,Quyết định 473 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

390

Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

- Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2324/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 21 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

391

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại, luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

679/QD-UBND,Quyết định 679 2019,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 03

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

392

Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

393

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

tử; Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 về ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

394

Quyết định 1617/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

Thương; Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được; Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

395

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về mức thu phí tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

396

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư; Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

991/QD-UBND,Quyết định 991 2019,Tỉnh Hưng Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 991/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 24

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

397

Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

606/QD-UBND,Quyết định 606 2019,Tỉnh Phú Yên,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

398

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

1406/QD-UBND,Quyết định 1406 2019,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1406 /QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

399

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

994/QD-UBND,Quyết định 994 2019,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 994/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2019

400

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

755/QD-UBND,Quyết định 755 2019,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 755/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 04

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87