Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAO VE QUYEN DUOC TO CHUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165466 văn bản

1

Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức

Điều ước quốc tế 87 1948,***,Công ước,Quyền tự do hiệp hội,Bảo vệ quyền được tổ chức,87,Lao động - Tiền lương CÔNG ƯỚC SỐ 87 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ VỀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔ CHỨC, 1948 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng lao động quốc tế triệu tập tại

Ban hành: 09/07/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

2

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

kèm theo các điều kiện cụ thể. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản. 2. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

3

Quyết định 269/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Bộ Tư pháp ban hành

tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

4

Quyết định 120/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

5

Thông báo 565/TB-QLD về tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

--------------- Số: 565/TB-QLD Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

6

Quyết định 321/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

7

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 391/QĐ-UBND Nam Định, ngày 23 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO TÀNG TỈNH NAM ĐỊNH THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

8

Quyết định 7868/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế

Quản lý Dược, Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Cục Quản lý Dược là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược, bao gồm: thuốc hóa dược; thuốc dược liệu;

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

9

Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

tại cơ sở để phục vụ người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nội trú; b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải tổ chức bộ phận dược lâm sàng để thực hiện các hoạt động dược lâm sàng phục vụ người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nội

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

10

Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế quản

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

11

Quyết định 1226/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Vụ trưởng 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định này. 2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, viên chức và tài sản được giao theo quy định. 3. Ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

12

Quyết định 1222/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

theo quy định trình Tổng Giám đốc và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc và Bảo

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

13

Quyết định 1220/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

, viên chức trong Vụ phù hợp với chức danh tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp một nhiệm vụ phân công cho 02 viên chức trở lên thực hiện thì phải giao cho một người chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được phân công. Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Vụ trưởng 1. Tổ chức thực

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

14

Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án, đề án khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt. 3. Về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

15

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

16

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan. 3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. 4. Chính quyền địa phương có trách nhiệm

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

17

Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

kiểm tra việc thực hiện quy chế đó. b) Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết. 3. Trách nhiệm: a) Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

18

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

19

Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận thực hiện

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN DO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THỰC HIỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2019

20

Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại các

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14