Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Bảng lương A1,8 tỉnh Bình Thuận "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27641 văn bản

1

Quyết định 72a/2012/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Phần I BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Bảng số 1: Giá đất trồng cây hằng năm Đơn vị tính: đồng/m2 Vị trí Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 1

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2013

2

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản tỉnh Bình Thuận

140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC; Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng - Cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 1. Giá tính lệ phí

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

3

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1434/TTr-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 và Báo cáo kết quả thẩm định văn bản số 565/BC-STP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận. Bảng điểm thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hằng năm

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

4

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 5 về điều kiện vị trí 1 của giá đất nông nghiệp như sau: “Nằm tiếp giáp các trục đường giao thông rộng từ 4 m trở lên”. 2. Điều chỉnh Điểm c

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

5

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã ban hành tại Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. (Kèm theo Bảng điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

6

Quyết định 72/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

số điều của Luật Thuế tài nguyên; Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế tại Tờ trình số 1272/TTr-TC-TNMT-CT ngày 27 tháng 11 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo biểu

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

7

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1222/TTr-STC ngày 15 tháng 11 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có phụ lục kèm theo). 2. Giá cước quy định tại

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

8

Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh Bình Thuận năm 2014

XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

9

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Tiến Phương PHỤ LỤC 1 BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI MÁY THỦY, VỎ TÀU GỖ, CA NÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

10

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập. Cụ thể: 1.1. Làm tốt công tác nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong giáo viên, học sinh,

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

11

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

12

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG  (Kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8  ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Một số quy định về xác định giá đất cụ thể a) Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên do Nhà nước,

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

13

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

theo hệ số sau: a) Cây tiêu, cây sầu riêng, cây măng cụt trồng tại xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn và xã Phước Bình thuộc huyện Bác Ái được tính theo hệ số là 1,2 (giá trị bồi thường ở bảng trên nhân với 1,2). b) Cây xoài, mít, vú sữa, chôm chôm trồng tại xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn; xã Phước Sơn, xã Phước Vinh thuộc huyện Ninh

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

14

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

của Luật Thuế tài nguyên; Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 340/TTr-LS ngày 17 tháng 4 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo biểu phụ lục đính kèm). 2. Giá tính thuế tài

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

15

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về Bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

tỉnh Ninh Thuận) A. Bảng điểm thi đua các khối huyện, thành phố I. Thực hiện các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: 750 điểm STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

16

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Chương I CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG MT1A.01.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

17

Quyết định 76/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do tỉnh Bình Thuận ban hành

CHO QUẢ THANH LONG Điều 4. Phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long 1. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận Là tổ chức được UBND tỉnh Bình Thuận trao quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long: a) Thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

18

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ thuộc tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định những chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ như sau: - Chế độ hỗ trợ ngày công lao động, hỗ

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2011

19

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Điều 2. Hiệu lực áp dụng 1. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

20

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND phê duyệt Bảng giá đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) A. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP I. Bảng giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác Đơn vị tính: đồng/m2 Vị trí Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 1

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status