Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 5533 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6897:2010 (ISO 7263:2008) về Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm

TCVN6897:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6897:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6897:2010 ISO 7263:2008 GIẤY LÀM LỚP SÓNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN PHẲNG SAU KHI ĐÃ TẠO SÓNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8524:2010 ISO 4063: 2009) về Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình hàn và ký hiệu số tương ứng

TCVN8524:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8524:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8524: 2010 ISO 4063: 2009 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - DANH MỤC CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VÀ KÝ HIỆU SỐ TƯƠNG ỨNG Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers Lời nói đầu TCVN 8524:

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6364:2010 (ISO/FDIS 6947: 2010) về Hàn và các quá trình liên quan - Vị trí hàn

TCVN6364:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6364:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6364: 2010 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - VỊ TRÍ HÀN Welding and allied processes - Welding positions Lời nói đầu TCVN 6364: 2010 thay thế cho TCVN 6364: 1998. TCVN 6364: 2010 hoàn toàn tương đương với ISO/FDIS

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6608:2010 (ASTM D 3828-09) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ

TCVN6608:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6608:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6608:2010 ASTM D 3828-09 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN BẰNG THIẾT BỊ THỬ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ Standard test method for flash point by small scale closed cup tester Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6324:2010 (ASTM D 189-06) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon - Phương pháp Conradson

TCVN6324:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6324:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6324:2010 ASTM D 189-06e1 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH CẶN CACBON - PHƯƠNG PHÁP CONRADSON Standard test method for conradson carbon residue of petroleum products Lời nói đầu TCVN 6324:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6112:2010 (ISO 11484 : 2009) về Sản phẩm thép - Hệ thống đánh giá trình chuyên môn cá nhân thử không phá hủy của cơ sở sử dụng lao động

TCVN6112:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6112:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6112 : 2010 ISO 11484 : 2009 SẢN PHẨM THÉP - HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN THỬ KHÔNG PHÁ HỦY CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Steel products - Employer’s qualification system for Non-destructive testing (NDT)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5880:2010 (ISO 3059:2001) về Thử không phá hủy - Thử hạt từ và thử thẩm thấu - Điều kiện quan sát

TCVN5880:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5880:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5880:2010 ISO 3059:2001 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THỬ HẠT TỪ VÀ THỬ THẨM THẤU - ĐIỀU KIỆN QUAN SÁT Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions Lời nói đầu TCVN 5880:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063: 2006) về Quản lý môi trường - Trao đổi thông tin môi trường - Hướng dẫn và các ví dụ

TCVNISO14063:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14063:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14063 : 2010 ISO 14063: 2006 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TRAO ĐỔI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN VÀ CÁC VÍ DỤ Environment management - Environmental conmmunication Guidelines and examples Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5731:2010 (ASTM D 323-08) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (Phương pháp Reid)

TCVN5731:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5731:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5731:2010 ASTM D 323-08 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP REID) Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method) Lời nói đầu TCVN 5731:2010 thay thế cho TCVN 5731:2006.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6362:2010 (ISO 669 : 2000) về Hàn điện trở - Thiết bị hàn điện trở - Yêu cầu về cơ và điện

TCVN6362:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6362:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6362 : 2010 ISO 669 : 2000 HÀN ĐIỆN TRỞ - THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN TRỞ - YÊU CẦU VỀ CƠ VÀ ĐIỆN Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements Lời nói đầu TCVN 6362 : 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN7151:2010 (ISO 648:2008) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Pipet một mức

TCVN7151:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7151:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7151:2010 ISO 648:2008 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PIPET MỘT MỨC Laboratory glassware - Single-volume pipettes Lời nói đầu TCVN 7151: 2010 thay thế TCVN 7151: 2002. TCVN 7151:2010 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8361:2010 (ASTM D 2420-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp phát hiện hydro sulfua (phương pháp chì axetat)

TCVN8361:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8361:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8361:2010 ASTM D 2420-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN HYDRO SULFUA (PHƯƠNG PHÁP CHÌ AXETAT) Standard test method for hydrogen sulfide in liquefied petroleum (LP) gases (Lead acetate method) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần

TCVN8362:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8362:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8362:2010 ASTM D 2598-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ TỪ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN Standard practice for calculation of certain physical properties of liquefied petroleum (LP) gases from

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8359:2010 (ASTM 1838-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp xác định độ ăn mòn tấm đồng

TCVN8359:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8359:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8359:2010 ASTM 1838-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN TẤM ĐỒNG Standard test method for copper strip corrosion by liquefied petroleum (LP) gases Lời nói đầu TCVN 8359:2010 được xây dựng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8360:2010 (ASTM 2163-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hỗn hợp propan/propen - Xác định hydrocacbon bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN8360:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8360:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8360:2010 ASTM 2163-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀ HỖN HỢP PROPAN/PROPEN - XÁC ĐỊNH HYDROCACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method for determination of hydrocarbons in liquefied petroleum (LP) gases

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8357:2010 (ASTM 1657-07) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định khối lượng riêng hoặc khối lượng riêng tương đối của hydrocacbon nhẹ bằng tỷ trọng kế áp lực

TCVN8357:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8357:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8357:2010 ASTM 1657-07 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG HOẶC KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI CỦA HYDROCACBON NHẸ BẰNG TỶ TRỌNG KẾ ÁP LỰC Standard test method for density or relative density of light hydrocarbons

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8358:2010 (ASTM 1837-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp xác định độ bay hơi

TCVN8358:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8358:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8358:2010 ASTM 1837-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BAY HƠI Standard test method for volatility of liquefied petroleum (LP) gases Lời nói đầu TCVN 8358:2010 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8355:2010 (ASTM 1265-05) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu – Phương pháp thủ công

TCVN8355:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8355:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8355:2010 ASTM 1265-05 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - LẤY MẪU - PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Standard practice for sampling liquefied petroleum (LP) gases, manual method Lời nói đầu TCVN 8355:2010 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8570:2010 về Phụ gia thực phẩm - Axit phosphoric

TCVN8570:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8570:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8570 : 2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM – AXIT PHOSPHORIC Food additives – Phosphoric acid Lời nói đầu TCVN 8570 : 2010 thay thế phần axit phosphoric dùng cho thực phẩm trong Bảng 1 của TCVN 6618 :2000; TCVN 8570 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8402:2010 về Bệnh động vật - Quy trình mổ khám

TCVN8402:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8402:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8402:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT – QUY TRÌNH MỔ KHÁM Animal disease –Necropsy procedure Lời nói đầu TCVN 8402:2010 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30