Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 9506/TTr-STNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78899 văn bản

1

Quyết định 111/QĐ-STNMT năm 2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Kiên Giang ban hành

UBND TỈNH KIÊN GIANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/QĐ-STNMT Kiên Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

2

Quyết định 131/QĐ-STNMT về Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/QĐ-STNMT Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

3

Quyết định 101/QĐ-STNMT năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/QĐ-STNMT Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

4

Quyết định 547/QĐ-STNMT năm 2015 về Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 547/QĐ-STNMT Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

5

Hướng dẫn 1764/STNMT-TNNKS năm 2015 áp dụng quy định về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1764/STNMT-TNNKS Nam Định, ngày 06 tháng 08 năm 2015 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

6

Hướng dẫn 1278/HD-STNMT năm 2015 thực hiện nội dung về bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND TỈNH LÀO CAI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/HD-STNMT Lào Cai, ngày 06 tháng 07 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

7

Hướng dẫn 1456/HD-STNMT năm 2015 về lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trước khi có Nghị quyết 17-NQ/TU và Kế hoạch 54/KH-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1456/HD-STNMT Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2015 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH,

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

8

Hướng dẫn 2513/HD-STNMT năm 2015 thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tới phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2513/HD-STNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU PHÍ

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

9

Hướng dẫn 899/HD-STNMT năm 2015 về chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 899/HD-STNMT Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2015 HƯỚNG DẪN CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ, LẬP HSĐC,

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

10

Hướng dẫn 651/HD-STNMT năm 2015 áp dụng Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 651/HD-STNMT Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2015 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

11

Hướng dẫn 194/HD-STNMT năm 2015 về lập, thẩm định và khai thác quỹ đất công tỉnh An Giang

UBND TỈNH AN GIANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/HD-STNMT An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN LẬP, THẨM

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

12

Hướng dẫn 3538/HD-STNMT năm 2014 về chỉnh lý biến động bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3538/HD-STNMT Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 12 năm 2014 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

13

Hướng dẫn 1528/HD-STNMT năm 2014 công tác trích lục, trích đo địa chính tại tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/HD-STNMT Yên Bái, ngày 30 tháng 07 năm 2014 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TRÍCH

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

14

Hướng dẫn 1502/HD-STNMT năm 2014 xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/HD-STNMT Yên Bái, ngày 29 tháng 07 năm 2014 HƯỚNG DẪN VỀ

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

15

Hướng dẫn 1425/HD-STNMT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1425/HD-STNMT Yên Bái, ngày 18 tháng 07 năm 2014 HƯỚNG DẪN THỰC

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

16

Hướng dẫn 996/HD-STNMT năm 2014 về giao nộp sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng ban hành

UBND TỈNH CAO BẰNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 996 /HD-STNMT Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2014. HƯỚNG DẪN GIAO NỘP SẢN

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

18

Kế hoạch 59/KH-STNMT năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành

UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/KH-STNMT Hòa Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

19

Hướng dẫn 468/HD-STNMT năm 2014 về công tác trích lục, trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/HD-STNMT Yên Bái, ngày 26 tháng 03 năm 2014 HƯỚNG DẪN CÔNG

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

20

Hướng dẫn 286/HD-STNMT năm 2014 thực hiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/HD-STNMT Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2014 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213