Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 12781 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 329:2004 về bê tông và vữa xây dựng – phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN329:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN329:2004,Bộ Xây dựng,Bê tông và vữa xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 329:2004 ,Phương pháp xác định pH,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 329:2004 Biên soạn lần 1 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG –PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PH CONCRETE AND MORTAR - METHOD

Ban hành: 10/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

122

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 326:2004 về cọc khoan nhồi - tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 326 : .2004 “ Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 30/2004/QĐ-BXDngày 10/12/2004. 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm trừ những công trình có điều

Ban hành: 10/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

123

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 328:2004 về tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN328:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN328:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 328:2004,Tấm trải chống thấm,Cơ sở bitum biến tính ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 328:2004 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANES HÀ NỘI - 2004 Lời nói

Ban hành: 29/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

124

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 320:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN320:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN320:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 320:2004 ,Bãi chôn lấp chất thải nguy hại,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng ban hành ,Tài nguyên- Môi trường TIỂU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 320: 2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hazardous solid waste

Ban hành: 09/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 323:2004 về nhà ở cao tầng - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN323:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN323:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 323:2004 ,Nhà ở cao tầng,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 323:2004 NHÀ Ở CAO TẦNG- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ High Rise Apartment Building- Design Standard 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 02/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7324:2004 (ISO 5813:1983) về chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp iod do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7324:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7324:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 7324:2004 ,Chất lượng nước,Xác định oxy hoà tan ,Phương pháp iod,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7324:2004 ISO 5813:1983 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH OXY HÒA TAN – PHƯƠNG PHÁP IOD Water quality –

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004 (ISO 9996: 1996) về rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7335:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7335:2004,***,Rung động và chấn động ,Rung động và chấn động cơ học,Gây rối loạn hoạt động ,Chức năng hoạt động ,Phân loại,TCVN 7335:2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7335: 2004 ISO 9996: 1996 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC - SỰ GÂY RỐI LOẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1776:2004 về hạt giống lúa - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1776:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1776:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật,Hạt giống lúa ,TCVN 1776:2004 ,Nông nghiệp TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1776: 2004 Soát xét lần 3 HẠT GIỐNG LÚA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rice seed - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 1776: 2004 thay thế cho TCVN

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7325:2004 (ISO 5814: 1990) về chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7325:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7325:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7325:2004 ,Chất lượng nước,Xác định oxy hoà tan ,Phương pháp đầu đo điện hoá ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7325: 2004 ISO 5814: 1990 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH OXY HÒA TAN – PHƯƠNG PHÁP ĐẦU ĐO

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7369:2004 (ISO/TR 11046: 1994) về chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7369:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7369:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng dầu khoáng,Phương pháp sắc ký khí,Phương pháp phổ hồng ngoại,Chất lượng đất,TCVN 7369:2004 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7369: 2004 ISO/TR 11046: 1994 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU KHOÁNG PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7334:2004 (ISO 14964: 2000) về rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7334:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7334:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rung động và chấn động ,Rung động và chấn động cơ học,Yêu cầu riêng ,Công trình cố định ,Quản lý chất lượng đo lường,Quản lý chất lượng đo,Đánh giá rung động ,TCVN 7334:2004,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7334: 2004 ISO 14964: 2000 RUNG ĐỘNG VÀ

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7371:2004 (ISO 15178 : 2000) về chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7371:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7371:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đốt khô, Xác định lưu huỳnh tổng số,Chất lượng đất,TCVN 7371:2004,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7371 : 2004 ISO 15178 : 2000 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH TỔNG SỐ BẰNG ĐỐT KHÔ Soil quality - Determination of total

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7378: 2004 về rung động và chấn động - Rung động đối với công trình - Mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Vibration and shock - Vibration of buildings - Limits of  vibration levels and method for evaluation Lời nói đầu TCVN 7378: 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43 SC1 "Rung động và va chạm" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 1. Phạm vi áp dụng. 1.1. Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7342:2004 về Thép phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất thép cacbon thông dụng - Phân loại và yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7342:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7342:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép phế liệu,Nguyên liệu sản xuất thép cacbon thông dụng ,Phân loại,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 7342:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7342 : 2004 THÉP PHẾ LIỆU DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THÉP CÁC BON THÔNG DỤNG - PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7374:2004 về chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng photpho tổng số trong đất Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7374:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7374:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hàm lượng photpho tổng số ,Chất lượng đất,Giá trị chỉ thị,TCVN 7374:2004,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7374 : 2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7377:2004 về chất lượng đất - Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7377:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – pH values index in the soils of Vietnam 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định dãy giá

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7375:2004 về chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng kali tổng số trong đất Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7375:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7375:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giá trị chỉ thị,Chất lượng đất,Hàm lượng Kali tổng số ,TCVN 7375:2004,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7375 : 2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7376:2004 về chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số trong đất Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7376:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7376:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng đất,Giá trị chỉ thị,Hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số ,TCVN 7376:2004 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7376:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7373:2004 về chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng nitơ tổng số trong đất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7373:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7373:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng đất, TCVN 7373:2004 ,Giá trị chỉ thị,Hàm lượng nitơ tổng số trong đất ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7373 : 2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils

Ban hành: 29/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 162:2004 về bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN162:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN162:2004,Bộ Xây dựng,TCXDVN 162:2004 ,Bê tông nặng,Cường độ nén bằng súng bật nẩy ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY HEAVY WEIGHT CONCRET - METHOD OF DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH

Ban hành: 26/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64