Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7203/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 5727 văn bản

161

Thông báo 3963/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt dùng trong công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

3963/TB-TCHQ,Thông báo 3963 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa xuất khẩu,Chất hoạt động bề mặt ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

162

Thông báo 3960/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đá Granite do Tổng cục Hải quan ban hành

3960/TB-TCHQ,Thông báo 3960 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Phân loại đối với hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

163

Thông báo 3961/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đá Granite do Tổng cục Hải quan ban hành

3961/TB-TCHQ,Thông báo 3961 2018,Tổng cục Hải quan,Đá granite được phân loại,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

164

Thông báo 3965/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phao nổi bằng nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

3965/TB-TCHQ,Thông báo 3965 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

165

Quyết định 1993/QĐ-TCHQ năm 2018 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1993/QD-TCHQ,Quyết định 1993 2018,Tổng cục Hải quan,Trang thiết bị chuyên dùng,Máy móc thiết bị chuyên dùng,Hệ thống Hải quan ,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

166

Quyết định 1925/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ (để b/c); - Lãnh đạo TCHQ; - Vụ CST;Vụ PC (BTC); - Website Hải quan; - Lưu VT, TXNK (Toàn - 30b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái SỔ TAY

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

167

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

đạo TCHQ (để chỉ đạo); - Lưu: VT, TXNK (14b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số:

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

168

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Điều 54 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. d) Công văn số 143/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc gửi mẫu phân tích đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật MHS; đ) Công văn số

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

169

Quyết định 1920/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ (để b/c); - Lãnh đạo TCHQ; - Vụ CST; Vụ PC (BTC); - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (Toàn - 30b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái   SỔ TAY NGHIỆP VỤ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

170

Thông báo 3622/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là băng dính dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3622/TB-TCHQ,Thông báo 3622 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng ,Kết quả phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

171

Thông báo 3623/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là băng dính dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3623/TB-TCHQ,Thông báo 3623 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

172

Quyết định 1855/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1855/QD-TCHQ,Quyết định 1855,Tổng cục Hải quan,Chi cục Hải quan,Tổ chức Chi cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

173

Quyết định 1854/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình do Tổng cục Hải quan ban hành

1854/QD-TCHQ,Quyết định 1854,Tổng cục Hải quan,Kiểm soát hải quan,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Tổ chức Đội Kiểm soát Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

174

Quyết định 1853/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1853/QD-TCHQ,Quyết định 1853,Tổng cục Hải quan,Chi cục Hải quan,Tổ chức Chi cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

175

Quyết định 1852/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1852/QD-TCHQ,Quyết định 1852,Tổng cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Chi cục Hải quan,Tổ chức Chi cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

176

Thông báo 3604/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là bột đúc XZJ-1 do Tổng cục Hải quan ban hành

3604/TB-TCHQ,Thông báo 3604 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

177

Thông báo 3421/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm lót cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành

3421/TB-TCHQ,Thông báo 3421 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại đối với hàng hóa ,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

178

Thông báo 3424/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thép hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3424/TB-TCHQ,Thông báo 3424 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Thép hợp kim ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

179

Thông báo 3422/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tinh quặng Bauxit do Tổng cục Hải quan ban hành

3422/TB-TCHQ,Thông báo 3422 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

180

Quyết định 1811/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ (để b/c); - Lãnh đạo TCHQ; - Vụ CST, Vụ PC Bộ (BTC); - Lưu: VT, TXNK(T.Linh - 30b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỊ GIÁ HẢI QUAN (Ban

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175