Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 71/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 204377 văn bản

201

Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

11/2021/ND-CP,Nghị định 11 2021,Chính phủ,Giao khu vực biển cho tổ chức sử dụng tài nguyên biển,Giao khu vực biển cho cá nhân sử dụng tài nguyên biển,Giao khu vực biển cho tổ chức khai thác tài nguyên biển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

202

Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

09/2021/ND-CP,Nghị định 09 2021,Chính phủ,Quản lý vật liệu xây dựng,Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng,Sử dụng vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NĐ-CP

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

203

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/2021/ND-CP,Nghị định 10 2021,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng dự án đầu tư công,Quản lý chi phí xây dựng dự án đầu tư công,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

204

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

71/2012/QD-UBND,Quyết định 71 2012,Tỉnh Lào Cai,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Phí thẩm định,Phí thẩm định tỉnh Lào Cai ,Đánh giá tác động môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

205

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

71/2012/QD-UBND,Quyết định 71 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Mức thu phí đường bộ Hà Tĩnh 2013,Phí đường bộ Hà Tĩnh 2013,Đơn vị thu phí sử dụng đường bộ ,Thu phí xe mô tô ,Tỷ lệ trích lại đơn vị thu phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

206

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Long An

71/2012/QD-UBND,Quyết định 71 2012,Tỉnh Long An,Chỉ tiêu kinh tế xã hội ,Chỉ tiêu KTXH tỉnh Long An 2013,Vốn đầu tư phát triển Long An 2013,Phát triển nguồn NSNN Long An 2013,Phát triển nguồn NSNN ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

207

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc

17/6/2010; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

208

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 03/12/2012 của

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

209

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Nghệ An,Thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Chính sách hỗ trợ Nghệ An ,Cơ chế hỗ trợ ,Thiết chế văn hóa thể thao ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

210

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2012/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

211

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

71/2012/QD-UBND,Quyết định 71 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Đảm bảo an ninh thông tin ,Đảm bảo an toàn thông tin,Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin ,Cơ quan quản lý hành chính,Đơn vị sự nghiệp,Đơn vị sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

212

Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

08/2021/ND-CP,Nghị định 08 2021,Chính phủ,Quản lý đường thủy nội địa,Khu Quản lý đường thủy nội địa ,Cảng bến thủy nội địa,Quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

213

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

07/2021/ND-CP,Nghị định 07 2021,Chính phủ,Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 2025,Quy định chuẩn nghèo đa chiều 2021 2025,Trách nhiệm tổ chức công tác giảm nghèo,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

214

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

06/2021/ND-CP,Nghị định 06 2021,Chính phủ,Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Hướng dẫn bảo trì công trình xây dựng ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

215

Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

05/2021/ND-CP,Nghị định 05 2021,Chính phủ,Khai thác cảng hàng không sân bay,Quản lý cảng hàng không sân bay,Quản lý khai thác cảng hàng không sân bay,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

216

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

04/2021/ND-CP,Nghị định 04 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực giáo dục,Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

217

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

71/2012/QD-UBND,Quyết định 71 2012,Tỉnh Đồng Nai,Nhà nước thu hồi đất,Tái định cư,Dự án thủy lợi,Thủy điện,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Dự án thủy điện,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

218

Thông tư 71/2012/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

71/2012/TT-BCA,Thông tư 71 2012,Bộ Công An,Tái hòa nhập cộng đồng,Người chấp hành xong án phạt tù,Chấp hành xong án phạt tù ,Hòa nhập cộng đồng,Đơn vị Công an nhân dân ,Người mới ra tù,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

219

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

03/2021/ND-CP,Nghị định 03 2021,Chính phủ,Bảo hiểm xe cơ giới,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới,Sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

220

Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

02/2021/ND-CP,Nghị định 02 2021,Chính phủ,Dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra hải quan,Dấu hiệu phương tiện giám sát hải quan,Cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56