Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 161035 văn bản

181

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2012 bổ sung biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

182

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách

Ban hành: 16/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

183

Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

22/2014/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

184

Quyết định 67/QĐ-HTT năm 2012 về Điều lệ Giải Cờ vua sinh viên toàn quốc do Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ban hành

HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-HTT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

185

Báo cáo 67/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện nhiệm vụ lao động thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình ban hành

Đôn đốc các huyện, thành phố chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra, xác minh 25 đối tượng tâm thần được tỉnh Thừa Thiên Huế thu gom, đề nghị

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

186

Quyết định 3821/QĐ-UBND năm 2014 về Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hành

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3968/SNN-TS ngày

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

187

Quyết định 47/2016/QĐ-TTg về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2015/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

188

Nghị quyết 67/2015/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2015/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2015 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

189

Thông tư 67/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

190

Quyết định 3272/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

191

Kế hoạch 4603/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI A. CĂN CỨ PHÁP LÝ Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư số 25/2014/TT-BNN ngày 25/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

192

Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2014 về tổ chức thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2013/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

193

Kết luận 67/KL-TTrB năm 2016 thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhập khẩu và việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ tại Hà nội, tháng 12/2014 - 02/2015 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KL-TTrB Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015 KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

194

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2016

67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2014-2016 Thực hiện: Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Công văn số 6021/BNN-TCTS ngày 29 tháng 7 năm 2014 và Công văn số 6049/BNN-TCTS ngày 30

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

195

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA. Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản; các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

196

Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

197

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

198

Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 69/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

199

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2015

200

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Bà Rịa, ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.201.121.213