Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 64/2017/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 7168 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7911:2017 (ISO/ASTM 51276:2012) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat

TCVN7911:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7911:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7911:2017 ISO/ASTM 51276:2012 BẢO VỆ BỨC XẠ - THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU POLYMETYLMETACRYLAT Practice for use of a polymethylmethacrylate dosimetry system Lời nói đầu TCVN 7911:2017 thay thế cho TCVN 7911:2008.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11864:2017 (ISO 18404:2015) về Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình - Six sigma - Năng lực của nhân sự chủ chốt và tổ chức khi triển khai six sigma và lean

TCVN11864:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11864:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11864:2017 ISO 18404:2015 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH - SIX SIGMA - NĂNG LỰC CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ TỔ CHỨC KHI TRIỂN KHAI SIX SIGMA VÀ LEAN Quantitative methods in process improvement - Six Sigma - Competencies

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 17034:2017 (ISO 17034:2016) về Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

TCVNISO17034:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO17034:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 17034:2017 ISO 17034:2016 YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ SẢN XUẤT MẪU CHUẨN General requirements for the competence of reference material producers Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12134:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

TCVN12134:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12134:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12134:2017 NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Organic agriculture - Requirements for certification bodies Lời nói đầu TCVN 12134:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7746:2017 (EN 13751:2009) về Thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ sử dụng quang phát quang

TCVN7746:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7746:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7746:2017 EN 13751:2009 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ SỬ DỤNG QUANG PHÁT QUANG Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence Lời nói đầu TCVN 7746:2017 thay thế

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9669:2017 (CODEX STAN 97-1981, Rev.3-2015) về Thịt vai lợn đã xử lý nhiệt

TCVN9669:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9669:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9669:2017 CODEX STAN 97-1981, REV.3-2015 THỊT VAI LỢN ĐÃ XỬ LÝ NHIỆT Cooked cured pork shoulder Lời nói đầu TCVN 9669:2017 thay thế TCVN 9669:2013; TCVN 9669:2017 tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8159:2017 (CODEX STAN 96-1981, Rev.3-2015) về Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt

TCVN8159:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8159:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8159:2017 CODEX STAN 96-1981, REV. 3-2015 THỊT ĐÙI LỢN ĐÃ XỬ LÝ NHIỆT Cooked cured ham Lời nói đầu TCVN 8159:2017 thay thế TCVN 8159:2009; TCVN 8159:2017 tương đương với CODEX STAND 96-1981,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12123:2017 (ISO 5073:2013) về Than nâu và than non - Xác định hàm lượng axit humic

TCVN12123:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12123:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12123:2017 ISO 5073:2013 THAN NÂU VÀ THAN NON - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT HUMIC Brown coals and lignites - Determination of humic acids Lời nói đầu TCVN 12123:2017 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11911:2017 về Hướng dẫn quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu chung

TCVN11911:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11911:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11911:2017 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CHUNG Guidance on health and safety management in the ready-mixed concrete plants - General requirements Mục lục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11868:2017 (ISO 21505:2017) về Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư - Hướng dẫn quản trị

TCVN11868:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11868:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11868:2017 ISO 21505:2017 QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ - HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ Project, programme and portfolio management - Guidance on governance Lời nói đầu TCVN 11868:2017 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11839:2017 về Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN11839:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11839:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11839:2017 HỆ BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Surface protection systems for concrete - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 11839:2017 biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn EN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12053:2017 (CAC/RCP 74-2014) về Quy phạm thực hành kiểm soát cỏ dại để ngăn ngừa và giảm thiểu nhiễm alkaloid pyrrolizidine trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN12053:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12053:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12053:2017 CAC/RCP 74-2014 QUY PHẠM THỰC HÀNH KIỂM SOÁT CỎ DẠI ĐỂ NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU NHIỄM ALKALOID PYRROLIZIDINE TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Code of Practice for weed control to prevent

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12040:2017 về Mương bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn

TCVN12040:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12040:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12040:2017 MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT SỢI THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN Precast thin wall fiber reinforced concrete channels Lời nói đầu TCVN 12040:2017 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11895:2017 (EN 235:2002) về Vật liệu dán tường - Thuật ngữ và ký hiệu

TCVN11895:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11895:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11895:2017 EN 235:2002 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG - THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU Wallcoverings - Vocabulary and symbols Lời nói đầu TCVN 11895:2017 hoàn toàn tương đương với EN 235:2002, Wallcoverings - Vocabulary and symbols.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998) về Vật liệu dán tường dạng cuộn - Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác, hàm lượng monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán

TCVN11898:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11898:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11898:2017 EN 12149:1998 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG DẠNG CUỘN - XÁC ĐỊNH MỨC THÔI NHIỄM CỦA CÁC KIM LOẠI NẶNG VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ KHÁC, HÀM LƯỢNG MONOME VINYL CLORUA VÀ FORMALDEHYT PHÁT TÁN Wallcoverings in roll form - Determination

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11889:2017 về Gạo thơm trắng

TCVN11889:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11889:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11889:2017 GẠO THƠM TRẮNG Aromatic milled rice Lời nói đầu TCVN 11889:2017 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11890:2017 về Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo

TCVN11890:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11890:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11890:2017 QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI XAY XÁT GẠO Code of practices for rice mill Lời nói đầu TCVN 11890:2017 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11765:2017 về Cột đèn composite polyme cốt sợi thủy tinh

TCVN11765:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11765:2017,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11765:2017 CỘT ĐÈN COMPOSITE POLYME CỐT SỢI THUỶ TINH Fiber-glass reinforced polymers composite (ERPC) lightning column Lời nói đầu TCVN 11765:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9668:2017 (CODEX STAN 88-1981, Rev.3-2015) về Thịt bò đã xử lý nhiệt

TCVN9668:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9668:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm Lời nói đầu TCVN 9668:2017 thay thế TCVN 9668:2013; TCVN 9668:2017 tương đương với CODEX STAN 88-1981, Rev.3-2015; TCVN 9668:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12127:2017 (ISO 10469:2006) về Tinh quặng đồng sulfua - Xác định đồng - Phương pháp điện phân

TCVN12127:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12127:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12127:2017 ISO 10469:2006 TINH QUẶNG ĐỒNG SULFUA - XÁC ĐỊNH ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Copper sulfide concentrates - Determination of copper - Electrogravimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251