Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 178431 văn bản

101

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

64/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2017,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Long An, ngày 08

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

102

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

64/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2017,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

103

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành

64/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Phát huy di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái,Bảo tồn di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái,Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

105

Chương trình 64/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

64/CTr-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU tỉnh Hà Tĩnh,Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp,Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

106

Kế hoạch 64/KH-UBND về giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

107

Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

giáo dục pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; việc định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN gắn với thực hiện Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

108

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2012 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Quảng Trị

64/QD-UBND,Quyết định 64 2012,Tỉnh Quảng Trị,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2015

109

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Long An ban hành

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

110

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định về giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Đồng Nai,Bảng giá đất 2015 2019,Giá các loại đất ,Bảng giá đất Đồng Nai ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

111

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá đất,Giá đất Bình Dương ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

112

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ,Bảng đơn giá cây trồng,Quy định đơn giá cây trồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

113

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Tây Ninh,Giá cho thuê nhà ở,Sở hữu Nhà nước,Chưa được cải tạo xây dựng lại ,Tỉnh Tây Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

114

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Quy chế phối hợp,Quy chế phối hợp kiểm soát,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

115

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư phát triển ,Khai thác quỹ đất ,Khu quy hoạch khai thác quỹ đất ,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

116

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 11

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

117

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020

64/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2017,Tỉnh Bình Định,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

118

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT-HĐND. CHỦ TỊCH Dương Văn Trang PHỤ LỤC I GIÁ DỊCH VỤ MỖI LẦN KHÁM BỆNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai) Đơn vị:

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

119

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa

64/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

120

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020

64/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146