Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207970 văn bản

1

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/2003/QD-TTg,Quyết định 64 2003,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch xử lý,Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2003/QĐ-TTG

Ban hành: 22/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

2

Thông báo 325/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và dự thảo kế hoạch mới giai đoạn đến 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH MỚI CHO GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 Ngày 13 tháng 8 năm 2013, tại

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

3

Thông báo 378/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 1788/QĐ-TTg về Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

09 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1788/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020 Ngày 16 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Chính

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

4

Quyết định 145/2011/-UBND phê duyệt Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất giấy Phong Khê theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

145/2011/-UBND Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT GIẤY PHONG KHÊ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

5

Quyết định 2148/-UBND năm 2011 duyệt danh sách bổ sung cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và 58/2008/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ngày 05 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ CÔNG ÍCH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2008/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

6

Quyết định 886/-TCMT năm 2011 kiểm tra, giám sát liên ngành về bảo vệ môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành

-TCMT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT LIÊN NGÀNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH CÀ MAU, HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, TRÀ VINH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

7

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg về giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 22 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

8

Thông báo 90/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện quyết định 64/2003/QĐ-TTg về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Văn phòng Chính phủ ban hành

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG VỀ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG Ngày 02 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

9

Quyết định 10/2006/-BTNMT Ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của

Ban hành: 21/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

10

Quyết định 19/2003/QĐ-BTNMT Quy định về thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 19/2003/QĐ-BTNMT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

11

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/QD-TTg,Quyết định 64 2018,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện,Phê duyệt kế hoạch thực hiện ,Tổ chức quốc tế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-TTg

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

12

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/QD-TTg,Quyết định 64 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đồng bằng sông Cửu Long,Chính sách phối hợp liên kết vùng ,Ban Chỉ đạo liên ngành,Phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

13

Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 42/2012/QĐ-TTg về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/2015/QD-TTg,Quyết định 64 2015,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng lao động dân tộc thiểu số,Hỗ trợ tổ chức đơn vị ,Vùng đặc biệt khó khăn,Khu vực miền núi,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

14

Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/2014/QD-TTg,Quyết định 64 2014,Thủ tướng Chính phủ,Dự án thủy lợi,Di dân tái định cư ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

15

Quyết định 64/2013/QĐ-TTg về điều kiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/2013/QD-TTg,Quyết định 64 2013,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

16

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/QD-TTg,Quyết định 64 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Long An,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

17

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Cu-ba về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/QD-TTg,Quyết định 64 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Việt Nam Cu ba,Bảo hộ đầu tư lẫn nhau,Khuyến khích bảo hộ đầu tư,Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư,Việt Nam Cu Ba,Đầu tư,Sở hữu trí tuệ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

18

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2008 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 64/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

19

Quyết định 64/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

64/QD-UBND,Quyết định 64 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

20

Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Số TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Thời gian trình LĐUB Thời gian trình TTg Hình

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182