Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 60/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145209 văn bản

1

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

2

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Tài trợ bổ sung dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện các xã vùng sâu, vùng xa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60,Thủ tướng Chính phủ, Dự án Tài trợ,Phát triển năng lượng tái tạo,Mở rộng cải tạo lưới điện,Vùng sâu vùng xa,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-TTg

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2015

3

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển ngành than ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

4

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2010 thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

------------------- Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

5

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

6

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Thành phố Cần Thơ,2002-2005,Doanh nghiệp PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

7

Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2015/QD-TTg,Quyết định 60 2015,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính bảo hiểm xã hội,Chi phí quản lý bảo hiểm,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

8

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2014/QD-TTg,Quyết định 60 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách xã hội ,Hỗ trợ tiền điện,Hỗ trợ hộ chính sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

9

Quyết định 60/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2013/QD-TTg,Quyết định 60 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 60/2013/QĐ-TTg

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

10

Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

60/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

11

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2011/QD-TTg,Quyết định 60 2011,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách phát triển giáo dục mầm non,Giáo dục mầm non,Giai đoạn 2011-2015,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2011/QĐ-TTg

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

12

Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2010/QD-TTg,Quyết định 60 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phân bổ vốn đầu tư,Nguyên tắc đầu tư ,Nguồn ngân sách nhà nước,Định mức đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

13

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

60/QD-UBND,Quyết định 60 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

14

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kon Tum

60/QD-UBND,Quyết định 60 2019,Tỉnh Kon Tum,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

15

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

60/QD-UBND,Quyết định 60 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

16

Quyết định 60/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các Ngân hàng thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2009/QD-TTg,Quyết định 60,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế bảo lãnh vay vốn,Quy chế bảo lãnh doanh nghiệp,Doanh nghiệp vay vốn,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2009

17

Quyết định 60/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Sơn La ban hành

60/QD-UBND,Quyết định 60 2018,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

18

Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

60/QD-UBND,Quyết định 60 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Bình Định, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

19

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

60/QD-UBND,Quyết định 60 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

20

Quyết định 60/2008/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2008/QD-TTg,Quyết định 60 2008,Thủ tướng Chính phủ,Thiết bị gây nhiễu thông tin di động,Quản lý thiết bị gây nhiễu,Sử dung thiết bị gây nhiễu,Thiết bị gây nhiễu,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.220.225