Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 53/KL-NV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38821 văn bản

1

Kết luận 53-KL/TW năm 2012 xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

53-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển kinh tế - xã hội ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 53-KL/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012 KẾT LUẬN

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

2

Kết luận 53-KL/TW về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” do Bộ Chính trị ban hành

53-KL/TW,Bộ Chính trị,Đến năm 2020,An ninh lương thực quốc gia BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 53-KL/TW Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2009 KẾT LUẬN VỀ ĐỀ ÁN “AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2012

3

Kết luận 93-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

93-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW,Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học,Hiệu quả hoạt động Liên hiệp Hội Khoa học,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 93-KL

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

4

Kết luận 92-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

92-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết Trung ương về chính sách xã hội,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chính sách xã hội,Thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

5

Kết luận 81-KL/TW năm 2020 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020 KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030 Ngày 03/7/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị khóa X về Đề án an ninh

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

6

Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

80-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW,Giáo dục pháp luật của cán bộ nhân dân,Phổ biến pháp luật của cán bộ nhân dân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 20/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

7

Kết luận 78-KL/TW năm 2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

78-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh 2020 2025,Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh 2020 2025,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

8

Kết luận 77-KL/TW năm 2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

77-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Khắc phục tác động của đại dịch Covid 19,Khắc phục tác động Covid 19 phục hồi nền kinh tế,Khắc phục tác động của Covid 19 phát triển kinh tế,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

9

Kết luận 76-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

76-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW,Phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển,Phát triển văn hóa con người Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 76-KL

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

10

Kết luận 71-KL/TW năm 2020 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận 43-TB/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

71-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Xử lý sai phạm ,Tuyển dụng cán bộ công chức,Công chức viên chức,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 71-KL/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

11

Kết luận 70-KL/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

70-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết,Kinh tế tập thể,Nâng cao hiệu quả,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70-KL/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 KẾT LUẬN

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

12

Kết luận 66-KL/TW năm 2019 về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

66-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW,Tổ chức bộ máy Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,Nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

13

Kết luận 65-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

65-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết,Công tác dân tộc,Dân tộc,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 65-KL/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019 KẾT LUẬN

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

14

Kết luận 60-KL/TW năm 2019 về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

60-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Độ tuổi tái cử đại biểu Quốc hội,Xác định trình độ lý luận chính trị ,Đánh giá trình độ chuyên môn ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 60-KL/TW Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

15

Kết luận 58-KL/TW năm 2020 về độ tuổi tham gia công tác hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

58-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Độ tuổi tham gia công tác hội,Lần đầu làm lãnh đạo hội không được quá 65 tuổi,Người tái cử làm lãnh đạo hội không quá 65 tuổi,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 58-KL

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

16

Kết luận 56-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

56-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Biến đổi khí hậu,Ứng phó với biến đổi khí hậu ,Nghiên cứu biến đổi khí hậu ,Tài nguyên - Môi trường BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 56-KL/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

17

Kết luận 55-KL/TW năm 2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và đại hội XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

55-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Chấn chỉnh công tác,Nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp ,Nhân sự,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 55-KL/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 KẾT

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

18

Kết luận 54-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

54-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Nông dân nông thôn ,Nông nghiệp nông dân nông thôn,Phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 54-KL/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

19

Kết luận 50-KL/TW năm 2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

50-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết,Phát triển khoa học công nghệ ,Công nghiệp hóa,Công nghệ thông tin BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-KL/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

20

Kết luận 51-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

51-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới giáo dục đào tạo,Kinh tế thị trường,Hội nhập quốc tế ,Giáo dục BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 51-KL/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48