Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75902 văn bản

1

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2015 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

2

Chỉ thị 49-CT/TW năm 2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 49-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC Gia đình là tế bào

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

3

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

QUYẾT SỐ 81/NQ-CP, NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/5/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

5

Thông báo 26/TB-TW kết luận của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nước" (số 10-TTr/BTGTW, ngày 17/3/2011), Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý về Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau : 1- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

6

Chỉ thị 14-CT/TW năm 2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do Ban Chấp hành trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 14-CT/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

7

Chỉ thị 13-CT/TW năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 13-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

8

Chỉ thị 11-CT/TW năm 2016 về tổ chức Tết năm 2017 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2017 Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

9

Chỉ thị 10-CT/TW năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 10-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

10

Chỉ thị 09-CT/TW năm 2016 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-CT/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

11

Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 05-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

12

Chỉ thị 01-CT/TW năm 2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

13

Chỉ thị 52-CT/TW năm 2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 52-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG TINH

Ban hành: 09/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

14

Chỉ thị 51-CT/TW năm 2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 51-CT/TW Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

15

Chỉ thị 50-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ban Chấp hành trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------------- Số: 50-CT/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC,

Ban hành: 07/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

16

Chỉ thị 48-CT/TW năm 2015 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

17

Chỉ thị 47-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 47-CT/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

18

Chỉ thị 45/CT-TW năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 45–CT/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

19

Chỉ thị 43-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 43-CT/TW Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

20

Chỉ thị 42-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 42-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status