Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/Q��-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 671 văn bản

1

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/QĐ-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

29 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2017 khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bất động sản (Condotel) thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

4

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

5

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/2010/QD-UBND,Quyết định 48 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ,Chi thường xuyên ngân sách địa phương,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

6

Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1361/QD-BTC,Quyết định 1361 2019,Bộ Tài chính,Vận hành khai thác quản lý ,Phần mềm quản lý ,Quản lý thi đua khen thưởng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/QĐ-BTC

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

7

Quyết định 1032/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1032/QD-BTC,Quyết định 1032 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính về hải quan,Thủ tục hành chính về hải quan Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính về hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

8

Quyết định 17/2006/QĐ-BBCVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

17/2006/QD-BBCVT,Quyết định 17 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điều chỉnh quy hoạch,Hệ thống thông tin di động,Đến 2010,Quy hoạch băng tần,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

9

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

loại xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 133/2014/TT- BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh BR-VT, Giám đốc các

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

10

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

và các đoàn thể tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Sở Tư pháp (KTVB); - Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh; - Website Hội đồng TĐKT tỉnh BR-VT; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu VT, SNV, TĐKT (05). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Q. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Long

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

11

Quyết định 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường giao thông 13,48 5,61 5,61 - Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

13

Thông báo 4012/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Công tắc đèn phanh do Tổng cục Hải quan ban hành

biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

14

Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

23/2004/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014; Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

15

Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Doanh trại đại đội công binh 46 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V: PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: DOANH TRẠI ĐẠI ĐỘI CÔNG BINH 46 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

16

Thông báo 8243/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả xác định trước mã số hàng hoá là công tắc đèn phanh do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

17

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

866      869 890                     915     927        935 960 Cố định lưu động CDMA (BR) CDMA (BR) Cố định lưu động TRUNKING (BT) Cố định lưu động CDMA (BT)

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

18

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

111/2014/TT-BTC,Thông tư 111 2014,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế xuất khẩu,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2014/TT-BTC

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

19

Kế hoạch 35/KH-SYT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35/KH-SYT,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BR - VT SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

20

Thông tư 234/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

234/2016/TT-BTC,Thông tư 234 2016,Bộ Tài chính,Chất lượng tàu biển,Công trình biển,Giá dịch vụ kiểm định ,Hệ thống Quản lý an toàn,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1