Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 215602 văn bản

1

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2006/QD-BTC,Quyết định 48 2006,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

2

Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14/9/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; - Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

3

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước,Hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

4

Quyết định 48/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/QD-BTC,Quyết định 48 2013,Bộ Tài chính,Vốn vay tín dụng ưu đãi,Phân bổ mức vốn vay tín dụng ,Kiên cố hóa kênh mương,Chương trình kiên cố hóa kênh mương,Dự án đường giao thông nông thôn,Trạm bơm điện,Cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản,Cơ sở hạ tầng làng nghề,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

5

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch chứng khoán,Hợp nhất Thông tư,Giám sát giao dịch chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

6

Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2021/TT-BTC,Thông tư 48 2021,Bộ Tài chính,Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức,Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ ODA,Báo cáo giải ngân vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

7

Thông tư 48/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

48/2006/TT-BTC,Thông tư 48 2006,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Sửa đổi,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******* Số: 48 /2006/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

8

Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 48/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Dự

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

9

Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

48/QD-UBDT,Quyết định 48 2021,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Vụ Dân tộc thiểu số,Triển khai nhiệm vụ của Vụ Dân tộc thiểu số 2021,Thực hiện nhiệm vụ của Vụ Dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

10

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2019/TT-BTC,Thông tư 48 2019,Bộ Tài chính,Khoản dự phòng,Trích lập các khoản dự phòng,Hàng tồn kho,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Dự phòng nợ phải thu khó đòi,Trích lập dự phòng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

11

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020

48/QD-UBND,Quyết định 48 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Bạc Liêu,Công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng Bạc Liêu,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

12

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2021 công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2019

48/QD-UBND,Quyết định 48 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước Thái Nguyên,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019,Quyết toán ngân sách nhà nước Thái Nguyên 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

13

Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao

48/QD-TANDTC,Quyết định 48 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố công khai,Quyết toán ngân sách,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

14

Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020

48/QD-UBDT,Quyết định 48 2020,Uỷ ban Dân tộc,Văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạch,Xây dựng ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 21 tháng 01

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

15

Quyết định 48/QĐ-BNV năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 06 tháng cuối năm 2019

48/QD-BNV,Quyết định 48 2020,Bộ Nội vụ,Công bố danh mục văn bản ,Văn bản quy phạm pháp luật ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

16

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

48/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế phối hợp quản lý thu thuế Quảng Nam,Quy chế phối hợp thu hồi nợ đọng thuế Quảng Nam,Quản lý thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

17

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Hậu Giang,Quản lý thu phí,Quản lý thu lệ phí,Đấu thầu phí,Xã phường thị trấn,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

18

Quyết định 48/2006/QĐ-BGTVT Sửa đổi biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

48/2006/QD-BGTVT,Quyết định 48 2006,Bộ Giao thông vận tải,Điều lệ báo hiệu đường bộ,Sửa đổi biển báo hiệu 420,Sửa đổi biển báo hiệu 421,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

19

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Sóc Trăng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

20

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Đắk Nông,Đơn giá xây dựng Đăk Nông ,Đơn giá xây dựng ,Phần khảo sát xây dựng,Phần khảo sát xây dựng công trình điện ,Bộ đơn giá dự toán,Thị xã Gia Nghĩa,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226