Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 177944 văn bản

1

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

--------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

3

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Bắc Giang,Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

4

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

5

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2014/QĐ-UBND NGÀY 14/7/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

6

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

7

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh

--------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

8

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG, MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO CHO TỪNG NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG BAN HÀNH

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

9

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

phúc -------------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

10

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

11

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

12

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hạnh phúc -------------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

13

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

14

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 46/2020/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 07 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NẠN NHÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

15

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

46/QD-UBND,Quyết định 46 2021,Tỉnh Hà Giang,Phân công công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Giang,Phân công công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Hà Giang,Phân công công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

16

Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2021 GIAO CỤ THỂ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Phụ lục TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Biên chế giao năm 2020 Biên chế giao năm 2021

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

17

Quyết định 46/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành

46/QD-UBND,Quyết định 46 2021,Thành phố Hà Nội,Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố Hà Nội,Phê duyệt nhiệm vụ khoa học cấp Thành phố Hà Nội,Phê duyệt nhiệm vụ công nghệ cấp Thành phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

18

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

46/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Danh mục báo cáo định kỳ Ủy ban tỉnh Bạc Liêu,Công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Bạc Liêu,Danh mục báo cáo định kỳ tại quyết định quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

19

Quyết định 46/QĐ-UBND về Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

46/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

20

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa

46/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146