Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 178107 văn bản

121

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

PHỤ LỤC SỐ I PHÂN CẤP NGUỒN THU CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2017 - 2020 THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình) Đơn vị: (%) Số thứ tự Các khoản thu

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

122

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Sóc Trăng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng,

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

123

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Bắc Ninh,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

124

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

125

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

126

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

127

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Thắng ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017, NĂM ĐẦU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) I. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 1. Định mức phân bổ

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

128

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 30

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

129

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Yên Bái

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

130

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2014/QĐ-UBND, 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quyết định 34/2014/QĐ-UBND và 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ Quyết định 30/2013/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

131

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

132

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Nam Định,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

133

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo quản hóa chất nguy hiểm,Hóa chất nguy hiểm,Quản lý hóa chất nguy hiểm,Cung ứng hóa chất nguy hiểm,Quản lý hóa chất,Sản xuất hóa chất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

134

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

135

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Hòa Bình,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

136

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

137

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Thành phố Hà Nội,Quy chế phối hợp,Xử lý vi phạm pháp luật,Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ,Quản lý đê điều,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

138

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

139

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

140

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 của Quy định kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND về Quy định mức chi cho hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

46/2016/QD-UBND,Quyết định 46 2016,Tỉnh Bình Thuận,Hoạt động thể dục thể thao,Chi hoạt động thể dục thể thao ,Chi thể dục thể thao ,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62