Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 46/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 6826 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13088:2020 về Chất lượng nước - Xác định nhiệt độ

TCVN13088:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13088:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13088:2020 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ Water quality - Determination of water temperature Lời nói đầu TCVN 13088:2020 xây dựng trên cơ sở tham khảo SMEWW 2550:2017 Standard methods for examination

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12867:2020 về Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN12867:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12867:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12867:2020 TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP CỐT THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT Reinforced autoclaved aerated concrete wall panel - Specification Lời nói đầu TCVN 12867:2020 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12868:2020 về Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Phương pháp thử

TCVN12868:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12868:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12868:2020 TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ Reinforced autoclaved aerated concrete wall panel - Test methods Lời nói đầu TCVN 12868:2020 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12869:2020 về Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi công và nghiệm thu

TCVN12869:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12869:2020,***,Xây dựng  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12869:2020 TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP CỐT THÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Reinforced autoclaved aerated concrete wall panel - Execution and acceptance Lời nói đầu TCVN 12869:2020 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13043:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định

TCVN13043:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13043:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13043:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG BACILLUS SPP. GIẢ ĐỊNH Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp. Lời nói đầu TCVN 13043:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13044:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.

TCVN13044:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13044:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13044:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG BIFIDOBACTERIUM SPP. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium spp. Lời nói đầu TCVN 13044:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13045:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Pediococcus spp.

TCVN13045:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13045:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13045:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG PEDIOCOCCUS SPP. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Pediococcus spp. Lời nói đầu TCVN 13045:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EN 15786:2009;

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13046:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Phân lập và định lượng Lactobacillus spp.

TCVN13046:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13046:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13046:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG LATOBACILLUS SPP. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Latobacillus spp. Lời nói đầu TCVN 13046:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13047:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho vịt

TCVN13047:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13047:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13047:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT Animal feeding stuffs - Compound feeds for duck Lời nói đầu TCVN 13047:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F17 Thức ăn chăn nuôi biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12410:2020 (ASTM D 5272:2008) về Phương pháp thử phơi nhiễm ngoài trời chất dẻo có khả năng phân hủy quang học

TCVN12410:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12410:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12410:2020 ASTM D 5272-2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ PHƠI NHIỄM NGOÀI TRỜI CHẤT DẺO CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY QUANG HỌC Standard Practice for outdoor exposure testing of photodegradable plastics Lời nói đầu TCVN 12410:2020 được

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12403:2020 (ISO 18635:2016) về Chất lượng nước - Xác định alkan polyclo hóa mạch ngắn (SCCPs) trong trầm tích, bùn thải và hạt lơ lửng - Phương pháp sử dụng khí - khối phổ (GC-MS) và ion hóa bẫy điện tử (ECNI)

TCVN12403:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12403:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12403:2020 ISO 18635:2016 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH ALKAN POLYCLO HÓA MẠCH NGẮN (SCCPS) TRONG TRẦM TÍCH, BÙN THẢI VÀ HẠT LƠ LỬNG - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ KHÍ- KHỐI PHỔ (GC-MS) VÀ ION HÓA BẪY ĐIỆN TỬ (ECNI)

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12405:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi tổng

TCVN12405:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12405:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12405:2020 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH BỤI TỔNG Emission from stationary sources - Determination of particulate matter Lời nói đầu TCVN 12405:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo Method 5 -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12404:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất khí hữu cơ bằng sắc ký khí khối phổ - Phương pháp bơm trực tiếp

TCVN12404:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12404:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12404:2020 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT KHÍ HỮU CƠ BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ - PHƯƠNG PHÁP BƠM TRỰC TIẾP Emission from stationary sources - Determination of gaeous organic compounds by direct interface gas

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12406:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chỉ vô cơ

TCVN12406:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12406:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12406:2020 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH CHÌ VÔ CƠ Emissions from stationary sources - Determination of inorganic lead Lời nói đầu TCVN 12406:2020 xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 12 Determination

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12407:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định tổng thủy ngân pha hơi

TCVN12407:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12407:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12407:2020 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH TỔNG THỦY NGÂN PHA HƠI Determination of total vapor phase mercury emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure) Lời nói đầu TCVN 12407:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12409:2020 (ISO 20200:2015) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost mô phỏng trong phép thử phòng thí nghiệm

TCVN12409:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12409:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12409:2020 ISO 20200:2015 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÂN RÃ CỦA VẬT LIỆU CHẤT DẺO DƯỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TẠO COMPOST MÔ PHỎNG TRONG PHÉP THỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12408:2020 (ISO 16929:2013) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost trong phép thử pilot

TCVN12408:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12408:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12408:2020 ISO 16929:2013 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÂN RÃ CỦA VẬT LIỆU CHẤT DẺO DƯỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TẠO COMPOST TRONG PHÉP THỬ PILOT Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13092:2020 về Chất lượng nước - Xác định các kim loại bằng phương pháp quang phổ plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ (ICP-MS)

TCVN13092:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13092:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13092:2020 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN KẾT NỐI KHỐI PHỔ (ICP-MS) Water quality - Determination of metals by inductively coupled plasma-mass spectrometry

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 30401:2020 (IEC 30401:2018) về Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức

TCVNISO30401:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO30401:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 30401:2020 IEC 30401:2018 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - QUẢN LÝ VIỆC LÀM BỀN VỮNG CHO TỔ CHỨC Knowledge management systems - Requirements Mục lục Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

100

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46 : 2012/BTNMT về quan trắc khí tượng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN46:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN46:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quan trắc khí tượng ,Quy chuẩn kỹ thuật quan trắc khí tượng ,QCVN 46 : 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 46 : 2012/BTNMT VỀ QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG National Technical Regulation on meterological Observations Lời nói đầu

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56