Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 43/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171894 văn bản

1

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quy định về cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

2

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-UBND và 64/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

--------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2016/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

3

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

4

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

5

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Cà Mau, ngày

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

6

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

7

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

8

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Tuyên Quang,

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

9

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

11

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bổ sung vào nội dung được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

12

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

13

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Lai Châu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

14

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Thành phố Hải Phòng,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

15

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 927/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 917/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

16

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Nam Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

17

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

18

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

19

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

20

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Tỉnh Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 31

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123