Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 43/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 156778 văn bản

1

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về danh mục thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Sóc Trăng,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Phải thực hiện đăng ký giá ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

2

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

3

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 43/2011/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

4

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Giá đất năm 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Nha Trang, ngày

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

5

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND Về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

6

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

43/2011/QĐ-UBND   Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TƯỚI NGHIỆM THU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

7

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND sửa đổi phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

8

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số: 43/2011/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UỶ BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2011

9

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Tiền Giang,Quy chế tổ chức,Vận tải hành khách bằng xe buýt,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

10

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

43/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

11

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Tây Ninh,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Khu vực đô thị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

12

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp, xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

13

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Long An đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

43/2011/QĐ-UBND Long An, ngày 08 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 698/

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

14

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

43/2011/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC”, “DOANH NHÂN XUẤT SẮC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

15

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Giá cho thuê nhà ở,Nhà ở học sinh sinh viên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 18/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

16

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An

43/2011/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 71/2008/

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

17

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Ninh Thuận,Quy chế thi đua khen thưởng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Ninh

Ban hành: 09/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

18

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu,

Ban hành: 23/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

19

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

43/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2011

20

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND về Quy định kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

43/2011/QD-UBND,Quyết định 43 2011,Tỉnh Đồng Nai,Xử lý văn bản pháp luật,Kiểm tra rà soát ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196