Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2011/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203696 văn bản

1

Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BẢO LƯU CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

2

Quyết định 42/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2018/QD-TTg,Quyết định 42 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Cơ cấu tổ chức,Quản lý kinh tế,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 25/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

3

Quyết định 42/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2017/QD-TTg,Quyết định 42 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng phối hợp,Hội đồng phối hợp phổ biến ,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

4

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2016/QD-TTg,Quyết định 42 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ phụ cấp đặc thù,Chức danh tư pháp,Thanh tra quân đội,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

5

Quyết định 42/2015/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2015/QD-TTg,Quyết định 42 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Khu kinh tế,Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị,Khu kinh tế Quảng Trị,Thành lập Khu kinh tế Quảng Trị,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

6

Quyết định 42/2014/QĐ-TTg về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

42/2014/QD-TTg,Quyết định 42 2014,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm tra thực hiện,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm

Ban hành: 27/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

7

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Sóc Trăng,Giá đất năm 2012,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Sóc Trăng,

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

8

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định phân loại đường phố, vị trí và Bảng giá đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Yên Bái,Bảng giá đất,Tỉnh Yên Bái,Giá đất năm 2012,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Yên Bái,

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

9

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012 do tỉnh Bình Thuận ban hành

09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ; phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011; bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục theo quy định tại Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…) và kinh phí chi hoạt động. - Đối với bậc học

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

10

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Gia Lai,Thi đua khen thưởng,Tiêu chuẩn khen thưởng,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

11

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 23

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

12

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2009/-UBND về thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Thành phố Hà Nội,Thu phí qua đò,Thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Hà

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

13

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

14

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Tiền Giang,Thể thức trình bày văn bản,Kỹ thuật trình bày văn bản,Văn bản hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2011/QĐ

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

15

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Giá thóc tẻ,Giá thóc tẻ tính thuế ,Giá thóc tẻ Đắk Lắk 2012,Giá thóc tính thuế Đắk Lắk,Giá thóc tính thuế sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

16

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Cấp thoát nước đô thị ,Thoát nước đô thị,Thoát nước khu công nghiệp,Quản lý hoạt động thoát nước đô thị ,Quản lý hoạt động thoát nước KCN,Quản lý thoát nước tỉnh Khánh Hòa,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA --------

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

17

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Quyết định 34/2010/QĐ-TTg về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số: 42/2011/QĐ-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

18

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2011/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

19

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đầu tư dự án có sử dụng đất,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2011/QĐ

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

20

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua "Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh" trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

42/2011/QD-UBND,Quyết định 42 2011,Tỉnh Lào Cai,Phong trào thi đua,Chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2011/QĐ

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171