Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 179988 văn bản

141

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

142

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Sơn La, ngày

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

143

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 30 tháng 11

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

144

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 20 tháng 11 năm

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

145

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Tiền Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 08 tháng 11

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2017

146

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 10 năm

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

147

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định trách nhiệm và hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Đồng Nai,

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

148

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Quảng Bình,

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

149

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do tỉnh Bình Phước ban hành

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Bình Phước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 03 tháng 10 năm

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

150

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2017

151

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

40/QD-UBND,Quyết định 40 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Quận 9, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

152

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Hà Nam,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 22 tháng 09

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

153

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 14

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

154

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2015 Quy định giá dịch vụ nhà chung cư (giá trần) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

40/QD-UBND,Quyết định 40 2015,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

155

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 của Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 07

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

156

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 5371/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng kinh phí khuyến công,Quản lý kinh phí khuyến công,Kinh phí khuyến công ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

157

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Lai Châu,Chế độ thu phí,Quản lý phí,Sử dụng lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Lai

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

158

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2017

159

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2017

160

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

40/2017/QD-UBND,Quyết định 40 2017,Tỉnh Long An,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2017/QĐ-UBND Long An, ngày

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104