Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3594/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201665 văn bản

1

Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 3594/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ; XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KINH DOANH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

2

Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

3594/QD-UBND,Quyết định 3594 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3594/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

4

Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đến năm 2030

3594/QD-UBND,Quyết định 3594,Tỉnh Lào Cai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3594/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

5

Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3594/QD-UBND,Quyết định 3594 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Phần sửa chữa ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3594/QĐ-UBND

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

6

Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2009 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An (khu 1 - phía nam), Quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

-------------- Số: 3594/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 KHU TRUNG TÂM VÀ DÂN CƯ QUẬN 12 TẠI PHƯỜNG THỚI AN (KHU 1 - PHÍA NAM), QUẬN 12 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2009

7

Quyết định 3594/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3594/QD-BKHCN,Quyết định 3594 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3594/QĐ

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

8

Quyết định 3594/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3594/QD-BNN-KTHT,Quyết định 3594 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp tác xã,Hợp tác xã phi nông nghiệp,Liên hiệp Hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

9

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2010 điều chỉnh địa điểm trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An, quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2290/SQHKT-QHKV2 ngày 11 tháng 8 năm 2009 và Công văn số 3218/SQHKT-QHKV2 ngày 13 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh địa điểm trong Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

10

Quyết định 5115/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh

24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4156/TTr-SNN&PTNT

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

11

Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành

3594/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về Giao danh mục lập các đề án, chương trình phát triển đô thị năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

12

Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS kèm theo Quyết định 815/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

3594/TTr-SYT ngày 24/9/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3066/STC-QLNS ngày 07/11/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận, như sau: 1. Điều 5 được sửa đổi,

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

13

Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

4733/QD-UBND,Quyết định 4733 2019,Thành phố Hà Nội,An toàn phòng cháy chữa cháy,Bản quy định về phòng cháy,Phòng cháy chữa cháy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

14

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hậu Giang ban hành

tỉnh 181.195 71.300 44.000 39.000 71.700 66.700 27.700 - 1 Đường ô tô về TT xã Phương Phú 2006-2014 1831/QĐ-UBND 06/9/2006;

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

15

Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2013 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

dựng, phần lắp đặt, phần sửa chữa Công bố kèm theo các Quyết định số 3592, 3593, 3594/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 1,161 1,032 1,179 1,0326 2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

16

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

858/QD-UBND,Quyết định 858 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

17

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

841/QD-UBND,Quyết định 841 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

840/QD-UBND,Quyết định 840 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

19

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1112/QD-UBND,Quyết định 1112 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Đề án phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk,Đề án quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk,Phát sóng kênh truyền hình trên vệ tinh Vinasat-2 Đắk Lắk,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

20

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng

872/QD-UBND,Quyết định 872 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83