Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200859 văn bản

1

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

2

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Giá đất,Giá đất 2009,Tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

3

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Bạc Liêu,Bảng giá đất năm 2009,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

4

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Cà Mau,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34 /2008/QĐ-UBND

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

5

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

--------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN XÁC LẬP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Căn cứ

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

6

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

34/2008/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

7

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Quảng Trị,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 05 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

8

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

34/2008/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN VÀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

9

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2008

10

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Hạnh phúc --------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

11

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 09 năm 2008

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

12

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Giải quyết công việc,Cơ chế một cửa,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 34/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

13

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Quảng Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 12

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện công chứng tại các phòng công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 05 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG TẠI CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

15

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang

Số: 34/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 04 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

16

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

--------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

17

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Kon Tum,Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

18

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về Quy chế về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 14/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

19

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định khen thưởng đối với và vận động viên, huấn luyện viên đạt giải tại các cuộc thi đấu thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 07 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT GIẢI TẠI CÁC CUỘC THI ĐẤU THỂ THAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách

Ban hành: 07/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

20

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế mẫu định hình trường học thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 - 2012

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Lào Cai,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 05 tháng 08 năm

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196