Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 328/2005/KDTM-ST Ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1749 văn bản

1

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thố ng xúc tiến thương mại địa phương" giữa Việt Nam - Thụy Sỹ

Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về Chương

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

2

Thông báo 328/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

328/TB-VPCP,Thông báo 328 2015,Văn phòng Chính phủ,Công tác cải cách hành chính ,Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư,Cải thiện cơ sở hạ tầng ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

3

Thông báo 328/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

328/TB-VPCP,Thông báo 328 2014,Văn phòng Chính phủ,Vốn vay ưu đãi,ODA và vốn vay ưu đãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 328

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

4

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

để trả nợ nguồn, nợ khối lượng theo chỉ đạo của Ch�nh phủ. Điều 2. Ủy ban nh�n d�n tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ng�n s�ch v� hướng dẫn c�c đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ng�n s�ch Nh� nước. Điều 3. Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

5

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

s�t nh�n d�n tỉnh; - To� �n nh�n d�n tỉnh; - HĐND, UBND c�c huyện, th�nh phố, thị x�; - B�o Y�n B�i; Đ�i Ph�t thanh v� TH tỉnh; - Cổng th�ng tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, TNMT. TM. ỦY BAN NH�N D�N CHỦ TỊCH Trần Huy Tuấn FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

6

Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2020 về "Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021"

t�c ph�ng, chống dịch bệnh động vật. - Chủ động triển khai c�c biện ph�p ph�ng, chống dịch bệnh động vật c� hiệu quả với phương ch�m ph�ng bệnh l� ch�nh, kết hợp thực hiện đồng bộ biện ph�p quản l�, gi�m s�t dịch bệnh đến tận tổ, bản, tiểu khu hộ gia đ�nh; ph�t hiện sớm, khoanh v�ng khống chế, xử l� kịp thời, triệt để c�c dịch bệnh nguy

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

7

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

thế Luật Kho�ng sản ng�y 20/3/1996 v� Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kho�ng sản ng�y 14/6/2005. - Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ng�y 29/11/2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Kho�ng sản; thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ng�y 09/3/2012 của Ch�nh phủ - Th�ng tư số 45/2016/TT-BTNMT

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

8

Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

xuy�n việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 2. Sở T�i nguy�n v� M�i trường: - Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thu� đất, chuyển mục đ�ch sử dụng đất theo đ�ng thẩm quyền v� Kế hoạch sử dụng đất đ� được duyệt; - Tổ chức kiểm tra, gi�m s�t việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; - Tổng hợp b�o c�o UBND t�nh kết

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

9

Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Gi�o dục năm 2005, sửa đổi năm 2009); tỷ lệ tr�n chuẩn 2,7% (giảm 75,8% so với quy định của Luật Gi�o dục năm 2005, sửa đổi năm 2009). H�ng năm, tr�n 99,9% c�n bộ quản l�, gi�o vi�n được đ�nh gi� ho�n th�nh nhiệm vụ trở l�n. 3.3. Việc thực hiện bồi dưỡng gi�o vi�n Hằng năm, Sở GD&ĐT đ� triển khai x�y dựng kế hoạch đ�o tạo, bồi

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

10

Quyết định 672/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đ� được ph� duyệt. - Tổ chức kiểm tra, gi�m s�t việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để hướng dẫn hoặc xử l� kịp thời c�c sai phạm (nếu c�). - Tổng hợp b�o c�o UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tr�n theo đ�ng quy định của ph�p luật

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

11

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An

tư c�ng nguồn ng�n s�ch nh� nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nh�n d�n tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết n�y. 2. Giao Thường trực Hội đồng nh�n d�n tỉnh, c�c Ban Hội đồng nh�n d�n tỉnh v� c�c đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t thực hiện Nghị quyết n�y. Điều 3. Hiệu lực

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

12

Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

Cấp giấy chứng nhận trung t�m s�t hạch l�i xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ng�y 01/7/2016 của Ch�nh phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đ�o tạo l�i xe � t� v� dịch vụ s�t hạch l�i xe 2 T-CMU-288225-TT Đăng k� khai th�c tuyến

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

13

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước

T-BPC-280770 Cấp Giấy ph�p Tư vấn đầu tư x�y dựng đường d�y v� trạm biến �p c� cấp điện �p đến 35 KV, đăng k� kinh doanh tại địa phương 59 T-BPC-280771 Cấp Giấy ph�p Tư vấn gi�m s�t thi c�ng đường d�y v� trạm biến �p c� cấp điện �p đến 35 KV, đăng k� kinh doanh tại địa

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

14

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2020,Tỉnh Hòa Bình,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông Hòa Bình,Giải quyết thủ tục Sở Giao thông Hòa Bình 2020,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

15

Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 tỉnh Đồng Tháp

ph�ng, chống t�c hại của thuốc l� (PCTHTL) đ� được đẩy mạnh tr�n địa b�n tỉnh. Qua khảo s�t điều tra năm 2015, việc thực hiện Luật PCTHTL đ� được c�c Sở, ban, ng�nh ủng hộ v� tỉnh đ� tổ chức tuy�n truyền về t�c hại của thuốc l� v� quy định của Luật PCTHTL. Tuy nhi�n, c�ng t�c thanh, kiểm tra việc thực hiện PCTHTL chưa được triển khai, c�n tồn

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

16

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND sửa đổi việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

s�t thực hiện nghị quyết theo quy định của ph�p luật. Nghị quyết c� hiệu lực sau 10 ng�y, kể từ ng�y th�ng qua. C�c nội dung kh�c kh�ng n�u tại Nghị quyết n�y được thực hiện theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ng�y 09 th�ng 12 năm 2012 của Hội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u kh�a VIII, kỳ họp thứ S�u �Về việc th�ng qua Phương �n ph�n bổ

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

17

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

phố, th�n, chi bộ, Mặt trận v� c�c đo�n thể, � để nh�n d�n biết, thực hiện v� gi�m s�t việc thực hiện. 5. Thường xuy�n kiểm tra t�nh h�nh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của Bộ phận TN&TKQ v� c�ng chức chuy�n m�n; định kỳ 6 th�ng tiến h�nh r� so�t, đ�nh gi� t�nh h�nh c�ng việc, sơ kết, tổng kết r�t kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị c�c vướng

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

18

Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020

năng, t�nh h�nh khai th�c v� sử dụng kho�ng sản l�m cơ sở dữ liệu cho định hướng kế hoạch ph�t triển c�ng t�c thăm d�, khai th�c, sử dụng kho�ng sản vật liệu x�y dựng th�ng thường v� than b�n giai đoạn 2013 - 2020. Kho�ng sản vật liệu x�y dựng th�ng thường v� than b�n của tỉnh l� c�c loại kho�ng sản đ� x�y dựng, c�t, s�t gạch ng�i, cuội sỏi x�y

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

19

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

tỉnh ban h�nh nghị quyết mới đối với c�c nghị quyết đ� c�ng bố hết hiệu lực v� c�c nghị quyết sẽ hết hiệu lực trong năm 2016. Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực hiện Nghị quyết n�y. Điều 3. Nghị quyết n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y Hội đồng nh�n d�n

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

20

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

61/2013/NĐ-CP ng�y 25 th�ng 6 năm 2013 của Ch�nh phủ về việc ban h�nh Quy chế gi�m s�t t�i ch�nh v� đ�nh gi� hiệu quả hoạt động v� c�ng khai th�ng tin đối với doanh nghiệp do nh� nước l�m chủ sở hữu v� doanh nghiệp c� vốn nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 158/2013/TT-BTC ng�y 13 th�ng 11 năm 2013 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn một số nội dung về gi�m s�t

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171