Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178268 văn bản

1

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi 33/2017/QĐ-UBND

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2017/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

2

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN ĐỐI VỚI TỪNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

3

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Gia Lai,Quản lý hộ chiếu ngoại giao tỉnh Gia Lai,Quản lý hộ chiếu công vụ tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

4

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

5

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM, THUÊ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC, THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

6

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

7

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

8

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

9

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 14 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

10

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

11

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Số: 32/2020/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 04 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

12

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

- Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

13

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

--------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

14

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

15

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

16

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

17

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

18

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương do tỉnh Kon Tum ban hành

--------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

19

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao tỉnh Hưng Yên

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THỂ THAO TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

20

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 32/2020/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223