Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2929/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3384 văn bản

1

Kế hoạch 2929/KH-UBND năm 2017 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/KH-UBND Hải Dương, ngày 29 tháng 09 năm 2017 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

2

Quyết định 2929/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016-2020" do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

3

Thông báo 2929/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Men bánh mì do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2015

4

Quyết định 2929/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

5

Quyết định 2929/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

6

Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

7

Kế hoạch 2929/KH-UBND năm 2011 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/KH-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG,

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

8

Ban hành: 09/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

9

Quyết định 2184/QĐ-BTC năm 2012 bổ sung Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2929/QĐ-BTC NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

10

Thông báo 1147/TB-CT nội dung cuộc họp giải quyết hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghiêm túc. Nơi nhận: - Đại diện TCT tại TP.HCM (để b/c); - BLĐ Cục; - Các Phòng, các CCTQ-H; - Lưu: TNCN, HC. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

11

Quyết định 1848/QĐ-TCT năm 2017 về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1848/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CÔNG KHAI CÁC BƯỚC

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

12

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

của các Đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

14

Quyết định 200/QĐ-TCT năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2007/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Tổng Cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 200/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

16

Quyết định 2601/QĐ-TCT năm 2016 quy chế cơ quan thuế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra đối với trường hợp còn vướng mắc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2601/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CƠ QUAN

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

17

Quyết định 2605/QĐ-TCT năm 2016 sửa đổi Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2605/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

18

Thông báo 7305/TB-TCT năm 2016 kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7305/TB-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

19

Quyết định 2541/QĐ-TCT năm 2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2541/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

20

Thông báo 6294/TB-TCT về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 130/2016/TT-TC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6294/TB-TCT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016 THÔNG BÁO V/V KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ GIẢI

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status