Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 172342 văn bản

81

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

với các hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2015 thì được áp dụng mức thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

82

Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 24 2012,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đội công tác xã hội tình nguyện,Thành lập giải thể,Tổ chức hoạt động,Chế độ chính sách,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

83

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

04/2015/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 04 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bồi hoàn học bổng,Chi phí đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

84

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

85

Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã

23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư liên tịch số …/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày..../..../2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Căn cứ hồ sơ giải quyết

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

86

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục

14/2012/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 14 2012,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân ,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,Nhiệm vụ ở Căm-pu-chi-a Lào ,Từ đủ 20 năm trở lên ,Công an đã phục viên,Công an xuất ngũ thôi việc ,Lao động -

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

87

Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

149/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH-BVHTTDL,Thông tư liên tịch 149 2012,Bộ Tài chính,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg ,Chế độ đối với huấn luyện viên,Tập trung tập huấn thi đấu ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

88

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

128/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 128 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH,Quản lý sử dụng kinh phí,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

89

Thông tư liên tịch 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 144) và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư số 144 (sau đây gọi tắt

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

90

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

115/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 115 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý sử dụng kinh phí,Đề án trợ giúp xã hội ,Phục hồi chức năng cho người tâm thần,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

91

Thông tư liên tịch 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

41/2010/TTLT-BLDTBXH-BYT,Thông tư liên tịch 41 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Y tế,Hướng dẫn ,Quy trình cai nghiện,Người nghiện ma tuý,Trung tâm Chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

92

Thông tư liên tịch 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, bán dâm và sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

35/2010/TTLT-BLDTBXH-BTNMT,Thông tư liên tịch 35 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn,Quản lý và bảo vệ môi trường ,Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý,Cơ sở quản lý người bán dâm,Tài nguyên - Môi trường BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

93

Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

79/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 79 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hội giảng giáo viên dạy nghề,Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

94

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

35/2014/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 35 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Hỗ trợ chi phí học tập,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

95

Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức Công an theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục

05/2012/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 05 2012,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chính sách đối với sĩ quan,Công nhân viên chức Công an ,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,Giúp bạn Lào ,Hạ sĩ quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

96

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

công tác quản lý đối tượng trợ cấp hàng tháng do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn chi phí quản lý đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính. c) Kinh phí chi công tác quản lý tại Trung ương (bao gồm: chi tập huấn

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

97

Thông tư liên tịch 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

56/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 56 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình quốc gia,Quản lý sử dụng kinh phí,Bình đẳng giới,Giai đoạn 2011-2015,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH- BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

98

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

28/2010/TTLT-BLDTBXH-BNV,Thông tư liên tịch 28 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

99

Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

43/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 43 2012,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Hoạt động thi tay nghề các cấp ,Nội dung chi,Định mức chi,Công tác tổ chức thi tay nghề,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

100

Thông tư 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/2014/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 125 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Kiểm định chất lượng giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104