Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2850/BTC-QLCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 53042 văn bản

121

Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2013/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

122

Chỉ thị 05/CT-BTC năm 2018 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH TIẾT

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

123

Chỉ thị 04/CT-BTC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ THU HỒI

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

124

Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1836/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

125

Quyết định 1824/QĐ-BTC năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1824/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

126

Quyết định 1823/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Căn cứ Công văn số 11332/BTC-QLCS ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) thống nhất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Dự trữ Nhà nước; Theo đề

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

127

Quyết định 1816/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1816/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

128

Quyết định 1712/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1712/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

129

Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

130

Quyết định 1645/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1645/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

131

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN;

Ban hành: 06/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

132

Quyết định 1479/QĐ-BTC năm 2018 công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1479/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

133

Quyết định 1459/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1459/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Ban hành: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

134

Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1323/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TỔNG CỤC VÀ

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

135

Quyết định 1297/QĐ-BTC về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1297/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

136

Quyết định 1280/QĐ-BTC năm 2018 công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1280/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

137

Quyết định 1230/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1230/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

138

Quyết định 1223/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả Ngân sách Nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1223/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRUYỀN NHẬN THÔNG TIN THU NỘP, HOÀN TRẢ

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

139

Quyết định 1206/QĐ-BTC năm 2018 về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1206/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

140

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH[1] QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN

Ban hành: 11/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.69.220