Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2850/BTC-QLCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 52996 văn bản

181

Quyết định 394/QĐ-BTC năm 2018 về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 394/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

182

Quyết định 403/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 403/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

183

Quyết định 385/QĐ-BTC năm 2018 quy định về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 385/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

185

Quyết định 376/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 376/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

186

Quyết định 375/QĐ-BTC về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 375/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

187

Quyết định 372/QĐ-BTC năm 2018 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

188

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018 THÔNG TƯ [1] QUY ĐỊNH TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ban hành: 15/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

189

Quyết định 327/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 327/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2018 BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

190

Quyết định 316/QĐ-BTC năm 2018 về quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 316/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ, NIÊM YẾT VÀ CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

191

Quyết định 286/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC HOẠT

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

192

Quyết định 289/QĐ-BTC năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 289/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

193

Quyết định 234/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

194

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

195

Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

196

Quyết định 185/QĐ-BTC năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 185/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

197

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 THÔNG TƯ 1 QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI

Ban hành: 02/02/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

198

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ 1 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA KHO BẠC

Ban hành: 29/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

199

Quyết định 102/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

TW; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, QLCS. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Quang Hải THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

200

Quyết định 103/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

- Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, QLCS. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Quang Hải THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.241.26