Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2012/TT-BKHCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 157803 văn bản

1

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

2

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ”. c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 như sau: “a) Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý và hướng dẫn hoạt động đánh giá sự phù hợp, công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy. Phối hợp với các Bộ quản lý

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

3

Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

4

Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

5

Thông tư 28/2014/TT-BKHCN quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH, PHÊ

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

6

Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

7

Thông tư 28/2011/TT-BKHCN Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU AN TOÀN HẠT NHÂN

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

8

Thông tư 28/2012/TT-BTNMT quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ BÁO

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

9

Thông tư 28/2012/TT-BYT về Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH “DANH MỤC BỆNH MÀ NGƯỜI MẮC BỆNH ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC LẤY

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

11

Thông tư 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Căn cứ

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

12

Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

13

Thông tư 28/2012/TT-BGTVT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

14

Thông tư 28/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

15

Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ,

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

16

Thông tư 30/2012/TT-BKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH YÊU CẦU VỀ AN TOÀN HẠT

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

17

Thông tư 31/2012/TT-BKHCN hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao do Bộ trưởng Bô Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DỰ ÁN, TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

18

Thông tư 29/2012/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

19

Thông tư 25/2012/TT-BKHCN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KIỂM SOÁT

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

20

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68