Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162066 văn bản

1

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Hà Giang,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 31

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

2

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá đất,Bảng giá đất 2015 2019,Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2015

3

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

4

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 18 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2011/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (VẬT KIẾN

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

5

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

27/2014/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUI ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HÒA GIẢI VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

6

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ THỜI GIAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

7

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

8

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2008/QĐ-UBND về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số: 27/2014/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 12 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2008/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI VÀO HỆ

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

9

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27,Tỉnh Thái Bình,Quản lý cảng cá,Quản lý cảng cá bến cá,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

10

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Đồng Tháp,Bố trí tái định cư,Chính sách tái định cư ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

11

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 26 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

12

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

13

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở áp dụng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định

27/2014/QĐ-UBND Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở VÀ HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ÁP DỤNG KHI CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

14

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về quản lý, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số: 27/2014/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 06 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

15

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27,Tỉnh Trà Vinh,Chương trình 135,Mức chi hỗ trợ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 05/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

16

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2007/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La kèm theo Quyết định 02/2007/-TTg

Số: 27/2014/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2007/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/-TTG NGÀY 09 THÁNG

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

17

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/2014/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

18

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình

27/2014/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

19

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Bình Định ban hành

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Bình Định, ngày 29 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

20

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

27/2014/QD-UBND,Quyết định 27 2014,Tỉnh Điện Biên,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209