Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212474 văn bản

1

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND định mức về giống, mức hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Hà Giang,

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

2

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về quy định "Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Hưng Yên,

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

3

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Điện Biên,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 11 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

4

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

5

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND Quy định về Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

6

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn; bản, tổ, tiểu khu liên quan đến ma túy do tỉnh Sơn La ban hành

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

7

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 Chương II quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 05 tháng 10 năm

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

8

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Bạc Liêu,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

9

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Ninh Bình,

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

10

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

11

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan khác có liên quan của tỉnh Nam Định

--------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

12

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 27 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 27/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

13

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

14

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Lai Châu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 23

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

15

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu và thời hạn xác định, nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 23 tháng 08

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

16

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Thái Nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 22

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

17

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

18

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2009/QĐ-UBND quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động do thành phố Cần Thơ ban hành

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

19

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Hậu Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 18 tháng 8

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

20

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3149/2002/-UB quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

24/2016/QD-UBND,Quyết định 24 2016,Tỉnh Hải Dương,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90