Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 232/TT-BTC ngày 09/12/2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 101635 văn bản

1

Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

2

Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Thông tư 232/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Tài chính ban hành

MỨC THU PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH: TT Loại mẫu xét nghiệm Đơn vị tính Mức thu A. Xét nghiệm máu – Xét nghiệm

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2009/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

5

Thông tư 09/2009/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc -------------- Số: 09/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐÀI

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2009

6

Thông tư 12/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2009

7

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT

Ban hành: 11/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2017

8

Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯ VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

9

Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

10

Quyết định 232/QĐ-UBDT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng, Chủ nhệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

11

Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

12

Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

13

Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Quang BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN TỪ 2016-2025 (Kèm theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Số TT Tên huyện

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

14

Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2016/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

15

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2009/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG

Ban hành: 04/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2012

16

Kế hoạch 232/KH-UBDT thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/KH-UBDT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2016

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

17

Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2016 duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

phố về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành, nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt “Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025’’;

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

18

Thông tư 205/2015/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 205/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

19

Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

20

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status