Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 66564 công văn

61

Công văn số 3438/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong

luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 22/9/2003 về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật lao động trên để hướng dẫn các đơn vị trên địa

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

62

Công văn 4291/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cách tính trợ cấp thôi việc cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động –

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

63

Công văn 2947/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; điểm b, khoản 2, mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

64

Công văn 3340/TCT-CS sửa đổi hợp đồng lao động khi tăng lương do Tổng cục Thuế ban hành

nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.” Điểm 3 Mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thi

Ban hành: 30/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

65

Công văn 2259/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Điểm b, Khoản 2, Mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

66

Công văn số 2261/LĐTBXH-LĐVL về hợp đồng giao kết bằng miệng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

tháng. Do đó, hợp đồng lao động miệng mà hai bên đã giao kết trái với quy định tại tiết a điểm 1 Mục 1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp này, đề nghị quý Sở hướng dẫn các bên ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với hiệu lực của hợp đồng là kể từ ngày người lao động bắt

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

67

Công văn 688/BLĐTBXH-LĐTL năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 688/BLĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Hà Nội,

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

68

Công văn 5159/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2008 và nhu cầu tuyển lao động năm 2009 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2009 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2008 Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện Công văn số 1319/UB-VX ngày 15/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

69

Công văn 21/KHTC năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài do Vụ Kế hoạch - Tài chính ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/KHTC V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP về tài chính, kế toán, kiểm toán

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

70

Công văn số 1067/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và Thông tư hướng dẫn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ các văn bản trên để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP,

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

71

Công văn 4238/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động không quy định người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

72

Công văn 4239/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động không quy định người lao động

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

73

Công văn 4685/LĐTBXH-LĐTL áp dụng loại hợp đồng lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Điểm a, Khoản 2, Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời Điểm kết thúc hoặc những công

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

74

công văn 3818/LĐTBXH-LĐTL về việc giao kết hợp đồng lao động,do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

2, mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng; - Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định

Ban hành: 08/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2009

75

Công văn 3420/LĐTBXH-LĐTL về trả tiền trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động là các trường hợp: doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Tòa án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

76

Công văn 4035/LĐTBXH-LĐTL về giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

như sau: Theo quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và điểm a, khoản 2, mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

77

Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 932/BLĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

78

Công văn 3067/LĐTBXH-LĐTL giải đáp về áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), tại thời Điểm thôi việc. Căn cứ quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 26/5/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, trong đó tập trung sửa đổi về cách tính trợ cấp thôi việc

Ban hành: 07/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

79

Công văn số 3762/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hợp đồng lao động đối với vận động viên bóng chuyền

1507/UBTDTT-PC ngày 21/10/2004 của quý Uỷ ban về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Nội dung của hợp đồng lao động dành cho vận động viên bóng chuyền mà quý Uỷ ban dự thảo là phù hợp với mẫu hợp đồng lao động quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng

Ban hành: 03/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

80

Công văn 21/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-QLN V/v: hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83