Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 20/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 12894 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12631:2020 về Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần

TCVN12631:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12631:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12631:2020 BÊ TÔNG TỰ LÈN - THIẾT KẾ THÀNH PHẦN Self-compacting concrete - Mix design Lời nói đầu TCVN 12361 : 2020 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11323:2020 về Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu

TCVN11323:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11323:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11323:2020 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỐ MÓNG TRONG VÙNG CÁT CHẢY - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Excavation works in quicksand - Construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 11323 : 2020 do Viện Khoa

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13155:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cacbon monoxit

TCVN13155:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13155:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13155:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON MONOXIT Heated tobacco products - Determination of carbon monoxide content Lời nói đầu TCVN 13155:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13156:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Các yêu cầu

TCVN13156:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13156:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13156:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - CÁC YÊU CẦU Heated tobacco products - Specifications Lời nói đầu TCVN 13156:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 126/SC3 Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới biên

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13154:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng các oxit nitơ

TCVN13154:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13154:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13154:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC OXIT NITƠ Heated tobacco products - Determination of nitrogen oxides content Lời nói đầu TCVN 13154:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13104:2020 (ISO 12631:2017) về Đặc trưng nhiệt của hệ vách kính - Tính toán truyền nhiệt

TCVN13104:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13104:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13104:2020 ISO 12631:2017 ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA HỆ VÁCH KÍNH - TÍNH TOÁN TRUYỀN NHIỆT Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance Lời nói đầu TCVN 13104:2020 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13105:2020 (ISO 13789:2017) về Đặc trưng nhiệt của tòa nhà - Hệ số truyền dẫn nhiệt và truyền nhiệt thông gió - Phương pháp tính

TCVN13105:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13105:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13105:2020 ISO 13789:2017 ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA TÒA NHÀ - HỆ SỐ TRUYỀN DẪN NHIỆT VÀ TRUYỀN NHIỆT THÔNG GIÓ - PHƯƠNG PHÁP TÍNH Thermal performance of Buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13103:2020 (ISO 10456:2007) về Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Tính chất nhiệt ẩm - Giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định giá trị nhiệt công bố và thiết kế

TCVN13103:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13103:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13103:2020 ISO 10456:2007 VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG - TÍNH CHẤT NHIỆT ẨM - GIÁ TRỊ THIẾT KẾ DẠNG BẢNG VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NHIỆT CÔNG BỐ VÀ THIẾT KẾ Building materials and products - Hygrothermal properties

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13102:2020 (ISO 10211:2017) về Cầu nhiệt trong công trình xây dựng - Dòng nhiệt và nhiệt độ bề mặt - Tính toán chi tiết

TCVN13102:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13102:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13102:2020 ISO 10211:2017 CẦU NHIỆT TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - DÒNG NHIỆT VÀ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT - TÍNH TOÁN CHI TIẾT Thermal bridges of building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13101:2020 (ISO 6946:2017) về Bộ phận và cấu kiện tòa nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

TCVN13101:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13101:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13101 : 2020 ISO 6946 : 2017 BỘ PHẬN VÀ CẤU KIỆN TÒA NHÀ - NHIỆT TRỞ VÀ TRUYỀN NHIỆT- PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13094:2020 về Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp điện cực màng

TCVN13094:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13094:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13094:2020 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH OXY HÒA TAN -  PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC MÀNG Water quality - Determination of dissolved oxygen - Membrane - electrode method Lời nói đầu TCVN 13094:2020 xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13086:2020 về Chất lượng nước - Xác định độ dẫn điện

TCVN13086:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13086:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13086:2020 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH ĐỘ DẪN ĐIỆN Water quality - Determination of conductivity Lời nói đầu TCVN 13086:2020 xây dựng trên cơ sở tham khảo SMEWW 2510B:2017, Standard methods for examination

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13068:2020 về Dung dịch Bentonite Polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN13068:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13068:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13068:2020 DUNG DỊCH BENTONITE POLYME - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Polymerized Bentonite - Specifications and Test methods Lời nói đầu TCVN 13068:2020 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13067:2020 về Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN13067:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13067:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13067:2020 KHE CO GIÃN THÉP DẠNG RĂNG LƯỢC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Steel Finger expansion joints - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 13067:2020 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12877:2020 (ISO 28593:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra

TCVN12877:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12877:2020,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12877:2020 ISO 28593:2017 QUY TR�NH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH T�NH - HỆ THỐNG LẤY MẪU C� SỐ CHẤP NHẬN BẰNG 0 DỰA TR�N NGUY�N TẮC SỐ T�N NHIỆM ĐỂ KIỂM SO�T CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA Acceptance sampling procedures by attributes -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12878:2020 (ISO 28594:2017) về Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng 0 và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm

TCVN12878:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12878:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12878:2020 ISO 28594:2017 HỆ THỐNG LẤY MẪU KẾT HỢP CÓ SỐ CHẤP NHẬN BẰNG 0 VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH ĐỂ CHẤP NHẬN SẢN PHẨM Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13048:2020 về Lớp mặt bê tông nhựa rỗng thoát nước - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN13048:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13048:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13048:2020 LỚP MẶT BÊ TÔNG NHỰA RỖNG THOÁT NƯỚC - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Porous Asphalt course - Specification for construction and acceptance   Lời nói đầu TCVN 13048 : 2020 do Viện Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12876:2020 (ISO 28592:2017) về Phương án lấy mẫu định tính hai lần có cỡ mẫu nhỏ nhất, được xác định theo chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản uất (Prq) và chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng (Crq)

TCVN12876:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12876:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12876:2020 ISO 28592:2017 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU ĐỊNH TÍNH HAI LẦN CÓ CỠ MẪU NHỎ NHẤT, ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO CHẤT LƯỢNG ỨNG VỚI RỦI RO CỦA NHÀ SẢN XUẤT (PRQ) VÀ CHẤT LƯỢNG ỨNG VỚI RỦI RO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (CRQ) Double sampling

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)

TCVN8494:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8494:2020,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8494 : 2020 ISO 2930 : 2017 CAO SU THI�N NHI�N TH� - X�C ĐỊNH CHỈ SỐ DUY TR� ĐỘ DẺO (PRI) Rubber, raw natural - Determination of plasticity retention index (PRI) Lời n�i đầu TCVN 8494:2020 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13090:2020 về Chất lượng nước - Xác định các kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp

TCVN13090:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13090:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13090:2020 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA - PHƯƠNG PHÁP NGỌN LỬA KHÔNG KHÍ-AXETYLEN TRỰC TIẾP Water quality - Determination of metals by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11