Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2-20/3 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 249240 văn bản

161

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận ban hành về Sở Tư pháp để thực hiện việc cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác về rà soát, hệ thống hóa theo quy định pháp luật”. 3. Khoản 12 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

162

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

địa bàn tỉnh Bình Dương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

163

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Nghệ An,Cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính,Xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính Nghệ An,Thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

164

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu

dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

165

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và kinh phí hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 1.

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

166

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

167

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trưởng trường đại học và tương đương 15% 3 Phó chủ tịch Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng trường đại học và tương đương, Trưởng ban chức năng của đại học và tương đương 20% 4 Phó trưởng ban chức năng của đại học, Trưởng phòng và tương đương,

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

168

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 20cm m3 3.595.000 82 Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 10cm m3 3.360.000 83 Đáy đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 10cm m3 2.440.000 84

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

169

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương). 2. Các cơ quan, tổ chức không thuộc khoản 1 Điều này khi chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Quyết định này, các

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

170

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Yên. Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

171

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - Trung tâm thông tin tỉnh; - V0-4, XD1-6, GT1,2; - Lưu: VT, XD4. 20b QĐ7-03 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thắng

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

172

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Nguồn ngân sách nhà nước: Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 2. Khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ đảm bảo hợp pháp. Điều 3. Mức

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

173

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

174

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

175

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 đã được quy định tại Thông tư số 96/2008/TT-BTC, ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

176

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

và theo quy định của pháp luật. 2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 3. Trụ sở làm việc của Sở Thông

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

177

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

nước có thẩm quyền cho phép. UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm trồng cây trước ngày 01/01/2020 để làm căn cứ quyết định hỗ trợ. 2. Bỏ cụm từ “giao ổn định lâu dài” tại điểm a và điểm b, khoản 5 Điều 19 và khoản 1, khoản 2 Điều 20. 3. Bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 29 như sau: "d. Quy định mật

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

178

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 25 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ 2 BÁNH HẠNG A1, MÁY KÉO NHỎ HẠNG A4 ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

179

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Kon Tum,Thẩm định phê duyệt dự toán chi phí lập đề án,Dự toán chi phí lập Quy hoạch Kom Tum,Công tác thẩm định chi phí lập đề án dự án 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

180

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND

Điều 11, Điều 12. Điều 13, điều 14, Khoản 2 Điều 15, Khoản 1 Điều 17 tại Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103