Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2-20/3 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 249240 văn bản

201

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10f/2003/NQ-HĐ quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện Quy ước do tỉnh Quảng Trị ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng phê duyệt thực hiện Quy ước Quảng Trị,Bãi bỏ Nghị quyết 10f/2003/NQ-HĐ Quy ước Quảng Trị,Xây dựng phê duyệt thực hiện Quy ước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

202

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

20/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

203

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2021

dại cho người: 5.000 lọ/năm x 190.000đ/lọ x 4 năm = 3.800.000.000đ - Kinh phí kiểm tra giám sát hỗ trợ, đào tạo tập huấn, truyền thông,... 550.000.000đ/năm x 4 năm = 2.200.000.000đ. Ngoài ra còn tận dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 2. Kinh phí do người dân tự bảo đảm

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

204

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán,Gửi báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán Huế,Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm tại Huế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

205

Chỉ thị 20-CT/TW năm 2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

20-CT/TW,Chỉ thị 20-CT 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Biên soạn lịch sử,Lịch sử Đảng,Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,Giáo dục BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20-CT/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

206

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do tỉnh An Giang ban hành

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; 1.2. Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông ở trong và ngoài tỉnh vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 1.3 Hằng năm tham

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

207

Quyết định 20/QĐ-BXD năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

208

Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành

thu hồi được vốn cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 7a Thông tư này.” 3. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 như sau: “a) Hàng năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng mức trích từ nguồn thu hoạt động đầu tư vốn hoạt động để hạch toán vào thu nhập và gửi Bộ Tài chính

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

209

Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch phát triển thương mại tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2344/TTr-SCT ngày 29 tháng 11 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

210

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

211

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

kiến nghị của cử tri. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 4. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

212

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. - Đối với 03 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng; sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh điều động. 3.2 Các đơn vị chủ rừng: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

213

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016

304.831.634.662 đồng Trong đó: Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu: 247.815.665.290 đồng 2. Thu vay CT KCH KM cấp 2 và GTNT: 115.000.000.000 đồng 3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 627.057.254.564 đồng 4. Thu sự

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

214

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Tiền Giang ban hành

bổ sung có mục tiêu: 1.273,082 tỷ đồng. 2. Chi ngân sách địa phương Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 là 10.203,719 tỷ đồng, bằng 117,80% dự toán năm 2017. Bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 3.383,958 tỷ đồng; b) Chi thường xuyên: 6.353,129 tỷ đồng, trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

215

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

nghị, phản ánh. 1.19. Quyết định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 1.20. Quyết định một số loại phí và lệ phí (10 loại phí; 07 loại lệ phí) - Về Phí gồm 10 loại: (1) Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; (2) Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng; (3) Phí thẩm định bảo cáo đánh

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

216

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018

trình năm 2018 Tổng số lượng công trình Tổng diện tích thu hồi năm 2018 (ha) Tổng diện tích thu hồi (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Thành Phố Cao Bằng

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

217

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Lai Châu ban hành

hưởng 1.812.547.355.784 đồng + Ngân sách tỉnh hưởng: 1.364.603.209.651 đồng + Ngân sách huyện, thành phố hưởng: 444.016.727.159 đồng + Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng: 3.927.418.974 đồng 2

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

218

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

cân đối theo tiêu chí, định mức: 774,840 tỷ đồng. 2. Thu tiền sử dụng đất: 70 tỷ đồng. 3. Vốn xổ số kiến thiết: 826 tỷ đồng. 4. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 26,8 tỷ đồng. 5. NSTW hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu: 275 tỷ đồng. 6. NSTW hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

219

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

hiện (cấp xã) Diện tích đất trồng lúa (ha) Diện tích đất rừng phòng hộ (ha) I Công trình sử dụng vốn ngân sách 3.15 0.05 3.10 1 Nhà văn hóa thôn Phú Vinh 2

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

220

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ

đầu tư 5 năm 2016 - 2020 phân theo ngành - lĩnh vực. 2. Phụ lục II. Bảng tổng hợp Kế hoạch các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư 5 năm 2016 - 2020 phân theo chủ đầu tư. 3. Phụ lục III. Bảng tổng hợp danh mục các dự án ứng trước kế hoạch vốn ngân sách trung ương thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020. 4. Phụ lục IV. Bảng tổng hợp danh

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103