Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176333 văn bản

1

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

2

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI KHU PHỐ CỔ HỘI AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

3

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2016/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

4

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MẶT NƯỚC BIỂN ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

5

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN,

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

6

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

Số: 19/2020/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI CỦA TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

7

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

8

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 06 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

9

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

10

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

11

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ KHOẢN 3 ĐIỀU 56 CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2017/QĐ-UBND NGÀY 25

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

12

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 30 tháng 09 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

13

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

14

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ THU VÀ SỬ DỤNG MỨC THU DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

15

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Khánh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT, PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

16

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

17

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

18

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 21 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2005/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

19

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 quy định về đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, KHUNG GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

20

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130