Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 237112 văn bản

1

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Sơn La ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ UỶ BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

2

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

--------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 29 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

3

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ phí lệ phí,Điều chỉnh phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

4

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

5

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND bổ sung quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định 11/2008/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

6

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp tiền ăn cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm, bị tai nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Tuyên Quang,

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

7

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thuỷ nội địa và bến khách ngang sông, thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

--------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ QUẢN LÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI BẾN THUỶ NỘI ĐỊA VÀ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG, THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

8

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn

---------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2011 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

9

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Quyết định 07/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số: 18/2011/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 23 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

10

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Thành lập Quỹ phát triển đất,Quỹ phát triển đất Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

11

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

18/2011/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 30 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

12

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt khai thác tỉnh Kon Tum

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Kon Tum,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

13

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số: 18/2011/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

14

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Bình Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

15

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 04 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

16

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số: 18/2011/QĐ-UBND Bình Định, ngày 02 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

17

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định hoạt động kiểm, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

18/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 02 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC, CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2011

18

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh do tỉnh Đồng Tháp ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Đồng Tháp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 02 tháng 8 năm

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

19

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản pháp luật,Không tổ chức hội đồng nhân dân ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

20

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Bến Tre,Bảng giá nhà,Đơn giá vật kiến trúc xây dựng mới,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223