Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210733 văn bản

1

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 02/2007/-TTg và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

17/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2007/-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH,

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

2

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương do tỉnh Quảng Bình ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 4 tháng 11

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

3

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Trà Vinh,Hoạt động đầu tư trực tiếp,Quy chế phối hợp,Nhằm mục đích kinh doanh,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

4

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 17/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

5

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

17/2008/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 25 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

6

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Hà Nam,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

7

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục dân số - kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Sơn La ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Sơn La,

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

8

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số: 17/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2009 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

9

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 25 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU UỶ BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

10

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số: 17/2008/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

11

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Yên Bái,Quy chế làm việc uỷ ban nhân dân,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 06/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

12

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Thương mại,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

13

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Hưng Yên,Khai thác vật liệu xây dựng,Sản xuất vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

14

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về thành lập Khu công nghiệp Quán Ngang tỉnh Quảng Trị

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 21 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

15

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

--------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG MỘT SỐ KHU CHỨC NĂNG KHÁC NGOÀI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

16

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất trên tuyến Quốc lộ 1 từ Mỹ Thuận - hết ranh Tam Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

17/2008/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 09 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1 TỪ MỸ THUẬN - HẾT RANH TAM BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

17

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Công Thương huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

17/2008/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

18

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Quảng Nam,Đề án Phát triển dạy nghề ,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Tam

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

19

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

17/2008/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THỦY THÔ SƠ CÓ TRỌNG TẢI TOÀN PHẦN DƯỚI 01 TẤN HOẶC CÓ SỨC CHỞ DƯỚI 05 NGƯỜI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LI ÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

20

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND thành lập Thanh tra quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra,Quận Tân Bình,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122