Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 161/2018/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205768 văn bản

1

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

161/2018/ND-CP,Nghị định 161 2018,Chính phủ,Thực hiện chế độ hợp đồng,Chế độ hợp đồng,Quản lý công viên chức,Tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

2

Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

161/NQ-CP,Nghị quyết 161 2020,Chính phủ,Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước,Đẩy mạnh hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

3

Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020) do Chính phủ ban hành

161/NQ-CP,Nghị quyết 161 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Đất quốc phòng ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/NQ-CP

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

4

Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

161/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2018,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/2018/NQ-HĐND Kiên

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

5

Nghị định 161/2017/NĐ-CP về sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

161/2017/ND-CP,Nghị định 161 2017,Chính phủ,Thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm,Hoạt động thanh tra chuyên ngành,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

6

Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

161/2016/ND-CP,Nghị định 161 2016,Chính phủ,Cơ chế đặc thù,Cơ chế đặc thù trong quản lý,Đầu tư xây dựng,Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

7

Nghị định 161/2013/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

161/2013/ND-CP,Nghị định 161 2013,Chính phủ,Đóng mới tàu biển ,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 161/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

8

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2021 về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

9

Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ) TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Kế hoạch 15301/KH-UBND năm 2019 thực hiện việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG SANG THỰC HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ việc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

11

Nghị định 161/2007/NĐ-CP sửa đổi Điều 48 Nghị định 41/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra

161/2007/ND-CP,Nghị định 161 2007,Chính phủ,Luật Thanh tra,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ: 161/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

12

Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 161/2018/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 10 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

13

Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5070/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

14

Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP) TRONG

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

15

Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ) TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

16

Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

161/2006/ND-CP,Nghị định 161 2006,Chính phủ,Thanh toán bằng tiền,Hạn mức thanh toán,Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,Phí giao dịch tiền mặt,Rút tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

17

Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

169/2018/ND-CP,Nghị định 169 2018,Chính phủ,Trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Thiết bị y tế ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

18

Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

168/2018/ND-CP,Nghị định 168 2018,Chính phủ,Công tác quốc phòng,Công tác quân sự quốc phòng,Quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

19

Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

167/2018/ND-CP,Nghị định 167 2018,Chính phủ,Khai thác nước dưới đất,Công trình khai thác nước dưới đất,Vùng hạn chế khai thác ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/2018/NĐ-CP

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

20

Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

166/2018/ND-CP,Nghị định 166 2018,Chính phủ,Di tích lịch sử,Tu bổ di tích lịch sử,Công trình di tích lịch sử ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/2018/NĐ-CP

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250