Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57155 công văn

1

Công văn 1091/TTg-KTN năm 2016 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1091/TTg-KTN V/v thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4345/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016) về tình hình huy động, sử dụng vốn khu vực tư nhân

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

2

Công văn 394/BNN-KH thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 394/BNN-KH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản; - Vụ Khoa học công

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

3

Công văn 716/VPCP-KTN thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 716/VPCP-KTN V/v: triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

4

Công văn 6985/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 6985/VPCP-KTN V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

5

Công văn 1158/TTg-KTN điều chỉnh nhiệm vụ tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 16/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1158/TTg-KTN,Công văn 1158 2012,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh nhiệm vụ,Thông tin tuyên truyền Nghị quyết 16/NQ-CP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1158/TTg-KTN V/v điều chỉnh nhiệm vụ

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

6

Công văn 339/TTg-KTN năm 2014 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-------------------- Số: 339/TTg-KTN V/v thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

7

Công văn 3585/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3585/VPCP-CN V/v báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; -

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

8

Công văn 1856/TCT-CS năm 2014 gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP và Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tư số 16/2013/TT-BTC. Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời Công văn số 154/CT-THNVDT ngày 22/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về đối tượng giãn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

9

Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

-TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Kính gửi: - Các Vụ: Kế hoạch; Pháp chế, Tổ chức cán bộ - Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối; - Ban đổi mới doanh nghiệp. Bộ Công Thương có

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

10

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp); các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

11

Công văn 7384/VPCP-KTN về chuẩn bị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an, Nội vụ; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2011

12

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

16/BYT-TB-CT,Công văn 16 2019,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

13

Công văn 269/BNV-TCBC báo cáo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và 09/2003/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

269/BNV-TCBC V/v Báo cáo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 06/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

14

Công văn về việc trả lời thực hiện Nghị quyết số 16/2001/NQ-CP

216/BTCCBCP-TCBC,Công văn 216 2001,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216/BTCCBCP-TCBC Về việc trả lời thực hiện Nghị quyết số 16/2001/NQ-CP

Ban hành: 04/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn 3932/BCT-KH về tình hình thực hiện Chương trình hành động tại Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Bộ Công thương ban hành

16/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

16

Công văn 2255/BNV-TCBC thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và 09/2003/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2255/BNV-TCBC,Công văn 2255 2005,Bộ Nội vụ,Tinh giản biên chế,thực hiện chính sách,Nghị quyết 16/2000/NQ-CP,Nghị quyết 09/2003/NQ-CP ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

17

Công văn số 953/TTg-QHQT về việc chỉ định cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Để triển khai Mục 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về tình hình thực

Ban hành: 15/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

18

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-GD,Công văn 16 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu,Công tác nghiệm thu,Trình tự,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-GĐ V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

19

Công văn 602/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị Quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị Quyết số 092003/NQ-CP

602/BNV-TCBC,Công văn 602 2004,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 602/BNV-TCBC V/v thực hiện nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và nghị quyết số 09/2003/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 CÔNG VĂN

Ban hành: 23/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

20

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Nội vụ; Lao động TB&XH; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101